Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daniël. 6. Hester 7. Daniël. 3. Grenes .41. Esaie 50.

Fol. CC. iij

Psalm . 124 Psalm. 24

Iacobi . 1,

Fol. CC. iiijr. lob 3, Tobie 3 Ierem . 20 Psalm . 43 Esaie 42

Math. 14

Ioan . 20

van Daniël, Mardocheus, Misach, Sidrach, Abdenago: Dit moecht ghy mercken in die groote verheffinghe van Ioseph: Hier toe secht Esaias, als hy spreeckt: lek heb mijn lichaem voer gheleyt, den ghenen, die daer op sloeghen, ende mijn kaken den ghenen die daer an plocten: lek heb mijn aen sicht niet verborghen, van die bespuewinge: want die Heer is mijn // huiper, ende daerom bin ick niet bescaemt: hierom heb ick mijn aensicht ghesedt, als een harde steen: want ick weet dat ic niet sal beschaemt worden: die my rechtueerdicht, is nae by: wie sal my teghenspreeeken P siet die Heer is mijn huiper, wie sal my verdoemen? Hier toe seyt

. Dauid mede: Die op den Heer betrout, sal als de berch van Syon,

• niet beweecht worden. Item: Die v o Heer verwachten, sullen niet tot schanden coemen: dat is: haer betrouwen sal hem niet falgeren.

Dorothea.

Die Vaderen hebben een sterek gheloof ghehadt, waerom haer niet swaer ghewest is, die hant Godts te draghen, met lijdtsaemheyt sijn beloften verwachtende. Hadde ick sulckdanijghen geloof ick soude my wel vry in Godt ouergheuen, om na sijn wil met my te doen: mer nv bin ick al beschroemt, vreesende, dat mijn geloof niet soe sterek soude wesen, doer dit crancke vleys, ende dat ick daer om Godt niet aengenaem soude wesen: want Iacobus seyt: Die twijfelt, is ghelijck een Zee golue, die van den windt wort om ghedreuen: ende sulckdanijgen mensch, sal van Godt niet !) verworuen. //

Theophilus.

Hoe wel die Yaderen vroem sijn gheweest in den ghelooue, volmaect hebben sy nochtans niet ghewest, als men claerlic mach sien in lob, ïobias, Ieremias, Dauid: Daerom sult ghy Dorothea om v onvolmaeckte gheloof niet versuft wesen, menende den selfden Godt

• niet te behaghen: Esaias spreect van Christo: Dat hy een gheknueerst riet, niet sal breken, ende een roockent vlas niet wtblusschen, dat is: dat hy die crancken sal op boeren, ende niet verdrucken: Neemt exempel in Petro: Soe langhe als sijn gheloof

. guet was, ghenck hy ouer die Zee: maer als hy begint te twijfelen, soe wordt hy sinckende: Die Heer laet hem nochtans om sijn onuolmaecte gheloof niet verdrencken: maer hy reyet hem sijn handt, ende trect hem wt den water: Neemt noch een exempel in

. Thoma, die alsoe cranck was in den gheloue van Christus opstandinghe, dat hy seyde: Ten sy dat ick sie die teeckenen der naghelen, ende ick steecke mijn handt in sijn sijde, ick sals niet gheloouen: maer heft Christus hem verworpen? Certeyn hy heft Thomam om

1) „Niet" heeft hier de beteekenis van het hedendaagsche „niets".

Sluiten