Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebre. 7.

1 . Ioan . 2.

Augustinus

Fol. CC. xxxix'.

Math . 6

die oock verresen is, ende ter rechterhandt Goodts is, die ons oock voertreedt ofte voerbidt. Item: Want Christus eowelick blijft, so heft hi een onuerganckelick priesterdoem, waer wt hy oock eewelick salichmaecken can, die doer hem tot Godt coemen, ende leuet altijt, om ons te verbidden: Ioannes roept: Of yernant sondicht, so hebben wy eenen voorsprake by Godt, Iesum Christum, die rechtueerdich is, ende die selue, is die versoeninghe voer onse sonden, ende niet alleen, voer onse sonden: maer oock voer die sonden des gehele werlts: Op dese woorden spreect Augustinus: Ioannes seyt: Soe yemant sondicht, wy hebben een Aduocaet: hy seyt niet: ghi hebt mi voer een Aduocaet, of ghy hebt een voerspraecke: maer hy seyt: Wy hebben een voersprake: Ioannes, wilden hem seluer lieuer stellen in tgetal der sondaren: op dat hy Christum een voersprake soude hebben: dan hy hem ') wilde een Aduocaet op worpen voer Christum, ende gheuonden worden on-//der die houeerdijghen, die verdoemt sullen worden: Broeders wi hebben Iesum Christum een voersprake: Die dese leringe hout, doet gheen ketterije, ende maect gheen schoeringhe: maer waen 2) coemen die ketterijen, ende scismata? Als de menschen segghen: wy sijn rechtueerdich: wy hillighen die onsuyueren: wy rechtueerdijghen die Qodtlosen: wy bidden, wy verworuen 3).

Dorothea.

Yerclaert my nv, dat tweede punckt: namelick: waerom, dat ick Godt met bidden, mijn ghebreck sal te kennen geuen, nadenmael hy mijn noodt, ende die begheerten mijns hertes wel weet? Christus seyt: De hemelsche Yader weet wel wat v van node is, eer ghy bidt.

Iheophuus.

Hoe wel dat Godt onse ghebreck wel weet, nochtans gheeft hy ons dickmael niet, tgeen dat hy wel weet ons van node te sijn, eer wy hem bidden.

Dorothea.

Waer om dat ?

Theophilus.

Om drie saecken principalicken, streckende alleen tot grootmaeckinghe van // sijnen naem.

Ten yersten: op dat die eer des guets, ende weldaets, welck hy ons doet, hem alleen sal toecoemen: dat wy met Dauid sullen seggen: Die Heer is een huiper in tribulacij: want dat Godt ons

1) Hem, d.i. zich.

2) Waen, d. i. van waar.

3) De schrijver doelt op kloosterbroeders en anderen, die meenen door hunne gebeden niet alleen zich zeiven, maar ook anderen te behouden.

Fol. CC. xxxix'.

Psalm . 45.

Sluiten