Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luce .11.

Psalm . 90. 1. Corinth . 10 Naum . 1.

Fol. CC. xliij \

Genesi. 8. Mathei 19 Fol, CC. xliiijr.

bidden, die weerdich is aen te nemen, voer my, ende veel andere simpele menschen, die van dat rechte bidden niet weten: Wy spreecken wel somtijts onse ghebet: Onse Vaeder die in den Hemel sijt: om dat Christus ons tselfde gheleert heft: maer wy weten niet, wacrom dat God wil gebeden sijn, hoe wy sullen bidden, ende wat wy sullen bidden: twelck dese v leere altemael wel verclaert.

ïheophilus.

Also sult ghy dan beminde Dorothea, dat herte in v lijden altemet tot Godt den Yaeder op boeren, hem biddende, doer sijn Soen Christum Iesum onsen Heer: dat hy nae sijn beloften, in dese tribulacij, op v wil sien, ende by v sijn, dat hy die tribulacij, niet laet bouen v cracht worden: maer dat hy v daer teghen stercke, dat hy doer sijn hyllighen Gheest v lijdtsaemheyt vermeere, op dat v geloof niet ondergaet, ende dat hy v daer wt helpe, alst sal wesen, tot glorificacij van sijnen naem, tot profijt van v naesten, // ende tot salicheyt van v ziele: Alsoe doende, sult ghy Goodts herte, als met die opperste sacrificij, ende besten dienst, grotelicken tot uwer meerder welgunnentheyt trecken.

Dorothea.

Dat sult ghy gheen dooue gheseyt hebben Theophile, ende ick salt al meer doen, dan ick haer toeghedaen heb '): want dat ick dus swaerlicken in dit lijden gheuallen bin, altijt meerder ende meerder, dat ick dus langhe hier in ghelegen heb: ende dat mijn herte dus weynich tot Godt ghewest is, dat peins ick nv, alleen te coemen doer mijn loijheydt, ende traecheydt, dat ick Godt niet ghebeden heb: want mijn natuer is alsoe ghestelt: Al sie ick yemant grootelicken ghebreck hebben, nochtans sal ick hem geen hulp, ende bystant doen, of hy sal my bidden, iae al met een stadich gebedt, sijn begeerten my te kennen gheuen : Alsoe denck ick Godt van natueren oock ghesteldt te sijn.

Theophilus.

"VVy moeghen Godt niet ghelijcken by ons menschen, als bouen verclaert is: want wy sijn van natueren quaet, ende // Godt is alleen guet: Die liefte van onse naesten, is in onse herten, alsoe colt, ende cleyn, dat wy haer in die noot niet helpen, of wy moeten doer haer stadelicke, ende onschamele 2) gebeden daer toe wel ghenoedt, ghetrocken, iae ghedwonghen worden: Maer Godt gheeft ons, ende helpt ons dickmael, eer wijs 3) dencken of begheren, als die onse salicheydt lieuer heft, ende meer soect, dan wy

1) „Dan ick haer toeghedaen heb" wil zeggen: dan ik mij daaraan heb toegewijd.

2) Onschamele, d. i. onbeschroomde.

3) Eer wijs, d. i. eer wy des, eer wij er aan.

Sluiten