Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mal h^°^de 8laet' ende diemen ons na den lijue ende leuen sedt. ^aer dat is onsen troost, dat wy geloouen aen Iesum Christum, toe een Heer is ouer werelt, duuel, heerschappyen, ende gheweldigen, ende alle dinck, door den welcken wy sekerlijck hebben

on/nTl ? T ? leUeD' dat hlJ 0nS Wt a,le ongheluck dat ons nu dringt ende druct verlossen zal.

. Vraghe.

«at is dat zweert des geestsP

a j . .

-tt-mwoort. //

oeffonpnan^6rS dan,dat woort Gods, dat sullen wy sonder verlaten

stPkPn f1JUen' h°°ren Preken' ende niet laten inder scheyen T" 6nd® Roesten, want zo en kannet geen cracht bewijsen

i 1 en "uel 8chade doen: mer wy moeten dat sweert wter scheyen trecken, in die handen vatten, ende altijt daer mede om ons siaen ons verweeren, ende vrucht doen doer leeren ende pre-

zii at h,et alt1^ 8cherP bhJue> want z°o waer egeen wacker z elhueders ende predicanten en zijn, daer doet die duuel moorde-

lijcke schade, hy brengt eerst voort die leughene, hy maecket

rontsomme vol ketterijen ende opruerighe secten, waer mede hy

die heylighe kercke verscheurt ende verderft. //

Vraghe.

ridderschap Cf Sebri"m"" kMmM1 bM' Chri»telJjote

Antwoort.

Wt die Historie des wtgancx der kinderen van Israël wt Ezvpen door die roode zee, door die Woestijne, ende door die iordane int lant van Canaan.

Vraghe.

Hoe zoo?

Antwoort.

Want also het vergaen is den kinderen van Israël lichamelijcken, &aget ) den Christenen gheestelijcken.

V raghe.

Wat beduyt Pharao ende dat Egypten lant?

Antwoort.

Pharao beduyt den boosen duuel. // Egypten lant, dat menscbelycke leuen voor die doope. ^

Vraghe.

Wat beduyt die roode Zee, die Woestijne, die Iordane, ende dat beloefde lant?

Antwoort.

Die roode Zee bed«yt die doope: die Woestijne, dese bedroefde

1) Gaget, d.i. gaat het.

b V '

b vj r

Exod.

i vj »

Sluiten