Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaarden, dat alleen redding te wachten was van het ontbieden van Dirk Philipsz, hetgeen echter vooreerst niet geschiedde '). De eene partij verklaarde de leeraars dér andere voor afgezet. Dirk Philipsz schreef nu uit Dantzig zijnen plechtigen „Zendbrief aan de vier steden", gedagteekend 19 Sept. 1566, waarin de heerschende tweedracht werd gelaakt en tot vrede werd aangespoord 1). „Ieder, die een Christen wil zijn", aldus klonk de vermaning, „is het geraden, zich te wachten voor twist en tweedracht, en zijnen Christelijken aard te betoonen met een zachtmoedigen geest en een godzalig leven. Maar met disputeeren, twisten en kijven, is tot hier toe weinig goeds uitgericht geworden, waar en wanneer zulks ook geschied zij. Bedenkt dan welke groote blijdschap en hoeveel profijt naar den geest de broederlijke liefde en eendracht medebrengt, want zoo zegt de profeet: ziet hoe liefelijk en fijn is het, waar de broeders eendrachtig bij elkander wonen"3). Het schrijven draagt, behalve de onderteekening D. P., ook nog die van twee anderen: V. B. en J. H.4). Achter den eigenlijken zendbrief volgt eene korte verhandeling over de beroeping en verkiezing der bisschoppen en leeraars 5).

Welke uitwerking heeft dit schrijven gehad? Dienaangaande is niets bekend. Heeft het bijgedragen om kalmte in de gemoederen te brengen? Na lang twisten, wederkeerig bannen en vergeefsch onderhandelen is men eindelijk tot overeenstemming gekomen omtrent de scheidsrechters, aan wie het doen van eene uitspraak zou worden opgedragen. Het waren twee oudsten uit Holland, Jan "Willems en Lubbert Gerrits, beiden uit Hoorn, die zich nog tien mederechters toevoegden. Voordat zij vonnis velden, lieten zij de partijen een „compromis" onderteekenen, voornamelijk inhoudende, dat zij

41; J. Outerman, Noodtivendighe Verklarinyhe. op een Copye oft Naer-druck v<in eenen Brief, geschreven by Jaques Outerman aen Lambert Annes, Anno 1596, ... Tot Haerlem, Ghedruckt by Hans Passchiers van Wesbusch, A". 16:i4, in 8"., blz. 22 v.

1) J. Ofutennan], Onder verbeteringhe. Verclaringlie met bewijs, § 90, quat. E, bl. i v; D. Pfhilipsz], Een cort, doch grondtlick verhael, laan het slot, onder quat. D, bl. viijr; Ghedruct int Jaer 1567], quat. A, bl. vij*.

2) Eenen Sendt-brief, uyt reynder Broederlycker Liefde, aen de vier St. ghe-

V. ' nr» . .. * . . •» Al .'.j t .» . .J. t* D. P

svnt xsvtsfy urn utrt n/t i/» ~ -*

Na de Copye ghedruct Anno 1567, 't Haerlem, 1619.

3) D. P., ald., quat. A, bl. vg '.

4) D. P., ald., quat. B, bl. i\j

5) Ald., quat, B, bl. iv »—vy

Sluiten