Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doope anders gebruyct is vanden Apostoien inder Gemeynte Christi.

Maer dat sommige seggen, dat gelijc als God de besnijdinge ten eersten de ouden gegeuen heeft, ende daer na is si ooc aenden kinderen gebruyct, ende meynen dat het met de Doope ooc so moet toegaen, daer op antwoorden wy cortelijc also: Abraham heeft de besnijdinge tot een segel der gerechticheyt zijns geloofs Genes.l7.b.l0. ontfangen, ende daer by heeft hem God beuolen a alle wat in zijn huys manlijc was, te besnijden. Also heeft ooc Abraham gedaen, ende niet anders. Daer na so heeft God een wtgedruct gebot van de besnijdinge der kinderen gegeuen. Mer nv heeft Christus de Doope voor de geloouigen ingeset, mer van de kinderdoope en heeft hi niet geseyt: Ende so de dinderdoope ') Godt behagelijk waer, ende de kinderen totter salicheit noodich waer (als de verkeerde werelt meynt, ende haer geleerde schoon daer van clappen) hoe waer dat mogelijc, dat Christus Iesus (die vanden Ilemel gecomen is ora Ioan. 16.C.25. ons b alle waerheyt te vercondigen, ende alle wat hy van zijnen Vader gehoort heeft, te kennen te geuen) int gantse nieuwe Testament niet so wel een wtgedruct woort ende gebot vande kinderdoope en soude gegeuen hebben, als God int oude Testament vande fol. 39r. besnijdinge der kinderen gegeuen heeft? Item // c Paulus en heeft Actor.20.d.27 on8 jen gantsen Raet Gods niet verborgen, maer te kennen gegeuen, maer vande de kinderdoope en heeft hy niet een tittel geschreuen.

Daerom zijn wy dat gewis, dat Christus geen Doope vanden Mare 16 b 15 hinderen en vordert, nademael hi niet daer van geboden en hoeft, d Ia hy en vordert geen Doope van den kinderen, al eer dat sy geloouen, ende geen gelooue, al eer dat si met Gods woort geleert worden, Rom.lO.b. 14 ende e sy en mogen met Gods woort niet geleert worden, al eer dat sy verstant hebben, ende si en hebben geen verstant, so lange als si kinderen zijn, als bouen wel betuycht ende metter scrift verclaert is.

De ander oorsake, waerom de besnijdinge (des gebruyex haluen) op de Doope niet en mach gebruyct worden, is dese, ora dat God Israël eneen 2) tijt, te weten, den achtsten dach, in welcken de besnijdinge soude ontfangen worden, bestemt heeft, also heeft ooc Christus eenen tijt bestemt, wanneer de Doope sal ontfangen worden, Rom. 8. d. 31. dat is f op de bekentenisse des geloofs. Gelijck als nv geen kint voor den achsten dach besneden en moeste worden, also en sal ooc in dat gheestelijcke Israël, inder Christelijcker Gemeynte, geen kint gedoopt worden, het en moet dan eer;t geloouen, ende zijn gclccuc Math.lu.b.15, tokeuiien. Wtint e de Doope is vanden Heere, op dat gelooue bestemt3), gelijc als de besnijdinge op den achsten dach.

1) Lees : kinderdoope.

2) Lees: eenen. 3) Bestemt, d.i. bepaald.

Sluiten