Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten eersten van zijne warachtige Godheyt, ten anderden van zijn heylighe menschheyt, ten derden van zijne salichmakende Leere, want mijns herten vruechde is, Christum Iesum te prijsen ende te roemen, tegen alle lasteraers ende verachters Christi, ende zijns woorts. Die wijs zijn in haer eyghen oogen, ende haer seluen verIerem. lO.a 8. standich achten, ende doch met alle haer wijsheyt a narren voor Barucli. 3. d. Godt zijn, aen welckers wijsheyt, de Phariseen ende Schriftge23. leerden, de Disputeerders deser werelt, ende de ondersoeckers der

hooger onbegrijpelijcker dinghen, altijt tot narren gheworden zijn, Esaie.29.0.1-4. ende noch worden, ghelijck als geschreuen staet: b lek wil teniet l.Cor. l.c.18. maken de wijsheyt der Wijsen, ende dat verstant der Verstandigen wil ick verwerpen. Waer is de Wijse? Waer is de Schriftgeleerde ? Waer is Disputeerder deser werelt? En heeft Godt de wijsheyt deser werelt niet tot sotheyt gemaect?

Fol.80r. Daerom bidde ic alle mijn Broeders // ende Susters, door de bermherticheyt Godts, ende door de liefde des Gheestes, dat ghy niet wijs en wilt zijn in v eyghen ooghen, noch by v seluen verstandich, maer dat ghy Christum Iesum alleen voor die Wijsheyt Godts houdet, bekennet, ende toestaet '), dat alle ghenade door hem gheworden, alle salicheyt door hem ghecomen is, ende dat ons Actor. 4. a. 10. c gheen ander Naem onder den Hemel ghegheuen en is, waer in wy mochten salich worden, dan in den naem ons Heeren Iesu Christi.

Maer tot deser salicheyt en mach niemant comen, hy moet eerst Christum Iesum recht bekennen, Ende dat is de rechte kennisse Iesu Christi, dat wy beyde, zijn warachtige Godtheyt, ende zijn reyne onbeulecte menscheyt bekennen. Van zijn warachtighe Esaie. 9. b. 5. Godtheyt, ghetuycht de Propheet Esaias alsoo: d Ons wort een Kint geboren, ende eenen Soon gegeuen, op de schouderen sal dat Rijcke leggen, ende sal met zijnen naem genoemt worden, de wonderbaerlijcke Raetgeuer, de stereke God, de eewige Vader, de Vorst des vredes, die en sal geen eynde maken, dat Rijck ende vrede te Lnce. 1. f. '>4. vermeerderen, ende e sal op den stoel Dauids sitten in zijn Rijck, dat selfde te bereyden ende vast te maken, met billicheyt ende gerechticheyt tot inder eewicheyt.

Noch seyt Esaias: Neemt waer uwe God, neemt waer, de almachtige Heere sal comen, ende zijn volck met zijnen arm regeren, ende salse, als een Herder zijn Cudde, weyden, etc. Dese Herder, van Godt den hemelschen Vader beloeft den volcke Israels, is Fól. 80 Christus Iesus, die // rechte Dauid, Coninck Israels, Vorste ende Math. 10. a. 6. Herder, f die ghecomen is te besoecken dat verloren Schaep van Ioan. lO.a. 11 dat Huys Israels. Daerom ghetuycht hy oock van hem seluen, dat

1) Toestaet, d.i. toegeeft.

Sluiten