Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Ioan. 4. b. 8 Waer dese liefde is daer ist al goet, Ia daer is Godt, die selfs

de liefde is, daer woont Christus, daer rust de heilige geest daer Actor. 2. e.44. is de lieflijcke versamelinge der broeders ende susters, a die een 4. d. 32. hert ende een siele zijn, daer vloeyt de saluinge, de heylige vruechdentrijcke olie vanden hoofde Christi op alle zijn lidtmaten. Daer valt den dauwe der godlicker genaden, op den berch Sion, ende maect dien vruchtbaer in alle gerechticheyt ende heylicheyt, die voor God behagelic zijn, daer geeft God zijn hemelsche gebenedijdinge ende dat leuen eewelijc. Daer is hertgrondelijcke vruechde, niet des Galat. 4. c.26. vleeschs, mer des geests. Daer is dat schoone Ierusalem, dat van Apocal.21.a.2. bouen hier afi) is, dat gebout wort als een stadt, ende hem vast aen een anderen oft malcanderen hout. Daer comen de geslachten Israels om God te louen. Daer maect de heylige geest de conscientien ende herten der geloouigen gerust ende vreedsaem, in warachtigher Christelijcker liefden ende eenicheyt. Daer is ooc de leuendige hope, daermen door de genade Iesu Christi verhoept salich te worden, Fol. 172r. ia datmen // zijner salicheyt gewis ende seker is: b datmen de Rom. 8. b. 16. getuygenisse des heyligen geests voelt int herte, daer doormen versekert is der kinschap Gods, der broederschap Iesu Christi ende

2.Cor.l3.bl3. c der gemeynschap des heyligen geests.

Daer door wort de mensche so vrijmoedich, so wel getroost, ende so vrolijck van herten, dat hi midden in armoede rijc is, in der benautbeyt, veruolginge, geuanckenisse, ia midden inden doot 2.Tim.l.b.12 hem verblijdet, ende met Paulo seyt: Ic wete, wien ic gelooft 2. Tim. 4. b. 8 hebbe, ende die wert 2) mijne bylage 3), dat is: e de croone der gerechticheyt, die hi mi vertrouwet, ende gegeuen heeft, wel bewaren aen genen dage. Daarmede stemmet4) dat de Propheet seyt: I'salm, 27.a.l. f De Heere is mijn Licht ende mijn salicheyt, voor wien soude ic mi vreesen: de Heere is mijns leuens cracht, voor wien soude mi Psalm. 46.a.2. grouwelen. Item: 6 God is onse toeulucht ende stercheyt, een hulpe in den groten noden, die ons geraect hebben. Daerom en vresen wy ons niet, Al waert dat de werelt onderginge, ende de bergen midden inde zee soncken: Al waert dat oock de zee stormde, ende op eenen hoop voere, ende de bergen beefden voor der seluer tempeest, so sal nochtans de stadt Gods fijn ende lustich blijuen h Fonteynen. met haren 1' bornen, daer de heylige woningen des alderhoochsten zijn: Godt is by haer daer binnen, daerom salse wel blijuen, God Psalm. 73. c. helpt haer, ende noch seyt de prophete: • O Heere, wanneer ic 25. maer v en hebbe, so en vrage ick niet na hemel noch na der aerden,

1) „Hier af" is een germanisme (herab).

2) „Wert" is een germanisme (wird). In de uitgave van 1578 dezelfde leiing.

3) Zie 2 Tim. 1:12. 4) Stemmet, d.i. komt overeen.

Sluiten