Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YVt alle desen ist nv openbaer, hoe dat alle dingen weder ge- Fol.249". bracht zijn, ende wederhaelt sullen werden, geestelij ck in Christo Iesu, ende in de tijt zijns Regiments, tot op a zijnder Actor. 3. c.20. toecoemste ende verschijninghe, als de Apostel Petrus seyt. Daerom 1. Petr. l.a.5. en mogen wy geen andere Restitution *) oft wederhalinge yan alle dingen verwachten, dan gheestelijcker wijse in Christo Iesu, die daer is dat b Alpha ende O, dat begintsel van alle Creatueren, Apocal. 1. a.8 ende de perfectie ofte volcomenheyt van alle wereken Gods, nv 12. c. 13.

hier inden geest, ende hier namaels in dat c volcomen wesen, als I.cor.l3.b.l0. dat nieuwe ende wedergebrachte, in dat eewich verandert ende verclaert sal werden, tot een laetste belooninge ende heerschappie van alle geloouigen ende heyligen, op de plaetse, daer Godt de ioant 14, a. 2. Vader, ende de Heere Iesus Christus, metten heyligen Geest, met 17. c. 24.

alle Engelen zijn sullen altijt ende inder eewicheyt. Ende al wat 1. Tessal. 4. c. de Propheten van de wederoprechtinge der Hutten Dauids, van den d rijeke Christi ende zijnder heerlijcheyt, van de e wrake Gods Actor. 9.b.l5. ouer Babiion, vande opbouwinge des Tempels ende der stadt Ieru- elerem.50.a.2. salem, gepropheteert ende gesproken hebben. In somma, de gheheele Restitution, moet na desen regel verstaen, ende wt de letter inden geest verandert werden. Ende daer mede wort den gront van onsen alderheylichsten ende Christelijcken ghelooue seer beuesticht, als wy opentlijck slen ende verstaen, dat al wat wy gheloouen ende bekennen, eerst van Godt door veel schoone Figueren afgebeeldet,

ende daer na door de eewighe waerheyt selfs, dat is, door Iesum loan. l.a 4. Christum, verclaert, betuycht ende beuesticht is. // 14. a. 6.

MAer de eewighe Almachtige God, die vandon beginne alle dingen Fol. 249 voor sien ende gewracht heeft, eerst inder figueren, daer na int waerachtige wesen, door f zijn eewich woort, door 8 zijnen eenigen loan. l.a. 1. gheboren Sone Iesum Christum, die beware ons in zijne waerheyt, gColloss. l.b. door zijne grondeloose bermherticheyt, die vernieuwe ons aenden j a -

inwendigen mensche, ende beware ons in een oprecht wesen tot aen onsen eynde, op dat wy met blijschappen gestelt mogen worden voor den rechterstoel Iesu Christi, als hy comen sal met de Engelen zijnder cracht, met de viervlammen, •> om wrake te doen, ouer 2.Te8sal.l.b.8. alle de gene, die God niet gekent en hebben, ende die niet Math.l3.d.36. ghehoorsaem geweest en hebben den Euangelio, ende verclaert ^c- 26 te werden in zijnen Heyligen, ende wonderlijck te verschijnen philipp. 3. b. in allen gheloouigen, » in de verrijsenisse ende openbaringhe 11.

1) Tegen Rotmann. Zie de Inleiding (boven, blz. 10).

Sluiten