Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Telegrammen van den Heer Chamberlain.

Van

den Heer Chamberlain aan den Hoogen Commissaris, Sir Alfred Milner. (Verzonden 7.30 n.m., 10 October 1899.)

Telegram.

1 o October no. 7.

va,?eHBnRCl,e Ag"K"M' ""ij het antwoord op de eischen

van de Regecrmg der Zuid-Afnkaansche Republiek overhandigt. '■ „'gen. dat — daar die Regeering in haar missive verklaard heeft een we.genng haar eischen in ,e willigen a,s cen f<,mce|e oor.'

logsverklarmg te zullen beschouwen - hij de opdracht heeft gektegen zijn paspoort te vragen.

Van

den Heer Chamberlain aan den Hoogen Commissaris, Sir Alfred Milner. (Verzonden 10.45 n.m., 10 October 1899.)

Telegram.

10 October. No. 8.

De Regeenng van Hare Majesteit heeft met diep leedwezen de es e eis<;hen van de Regecring der Zuid-Afnkaansche Republiek xervat in Uw telegram van 9 October No. 3, ontvangen. Gij zult de' egeenng van de Zuid-Afrikaansche Republiek als antwoord wel \v1 en mededeelen, dat de voorwaarden, gesteld door de Reo-eerin? der Zuid-Afrikaansche Republiek, van dien aard zijn, dat de Regeenng van Hare Majesteit het onmogelijk oordeelt ze te overwegen.

Correspondentie tusschen de beide Presidenten en Lord Salisbury.

Van

de Staats-Presidenten van de Zuid-Afrikaansche Republiek en den Oranje-Vrijstaat aan Z. E. Lord Salisbury, te Londen.

Bloemfontein, 5 Maart 1900. Het bloed en de tranen van de duizenden, die door dezen oorlog geleden hebben, en het vooruitizcht van al het zedelijke en stoffelijke verderf, dat Zuid-Afrika nu dreigt, maken het voor beide oor-

Sluiten