is toegevoegd aan uw favorieten.

De strijd tusschen Boer en Brit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getelegrafeerd werd, met uitzondering van Art. 11 dat over de noten en kwitanties en de som van jQ 3.000.000, handelt. Het werd in het Hollandsch en in het Engelsch voorgelezen, als volgt:

Generaal Lord Kitchener van Khartoum, Opperbevelhebber en Zijn Exellentie Lord M'ilner. Hooge commissaris namens de Britsche Regeering en De Heeren S. W. Burger, F. W. Reitz, Louis Botha, J. H. De la Rey, L. J. Meyer, en J. C. Krogh, handelende als Regeering van de Zuid-Afrikaansche Republiek.

en M. T. Steyn, W. J. C. Brebner, C. R. De Wet, J. B. M. Hertzog

en C. H. Olivier, handelende namens de Regeering van den Oranje Vrijstaat, namens hunne respectieve burgers.

Begeerig zijnde de bestaande vijandelijkheden te doen eindigen, komen overeen op de volgende punten:

1. De Burgermachten in het veld zullen dadelijk hunne wapenen nederleggen, met overhandigen van alle kanonnen, geweren en oorlogsmateriëel in hun bezit of onder hun beheer, en zullen zich weerhouden van eenig verderen tegenstand tegen het gezag van Z. M. Koning Eduard VII, dien zij erkennen als hun wettigen souverein.

De wijze en bijzonderheden van deze overgave zullen geregeld worden tusschen Lord Kitchener en Com. Generaal Botha, assistent Commandant Generaal J. H. De la Rey en Hoofdcommandant C. R. De Wet.

2. Burgers in het veld, buiten de grenzen van de Transvaal of de Oranje Rivier Kolonie, zullen bij overgave teruggebracht worden

naar hunne woningen.

3. Alle krijgsgevangenen, zijnde burgers, thans buiten Z.-Afrika, zullen bij het verklaren van hunne aanneming van den status van onderdanen van Zijne Majesteit Koning Eduard VII, teruggebracht worden naar de plaatsen waar zij woonachtig waren vóór den oorlog.

4. Den Burgers, die zich aldus overgeven, of die aldus terugkeeren, zal niet ontnomen worden hunne persoonlijke vrijheid of hun eigendom.

5. Geene rechtelijke stappen, civiel of crimineel, zullen genomen worden tegen eenige van de burgers die zich alzoo overgeven, o die aldus terugkecren, voor eenige daden in verband met het voeren van den oorlog.