is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Onze Stichtingen.

(Een leerrijke geschiedenis van 25 jaren.)

«Weest dan barmhartig!« Luk. 6 : 3b.

Zonder omwegen of inleiding wil schrijver dezes den lezers van dit feestboekje zoo beknopt mogelijk verhalen de geschiedenis van ))de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem«, welke geschiedenis door hem voor een groot gedeelte mee beleefd werd. Het zal den aandachtigen lezer blijken, dat het hier niet is de historie van een wonderboom, die in één. nacht groot werd ; ook niet het sprookje van een tooverpaleis, dat zonder inspanning tot stand kwam. Hier is de zich opdringende noodzakelijkheid, die tot arbeiden aanzette ; de Christelijke barmhartigheid, die niet langer zoovele ongelukkigen aan hun lot kon overlaten, en bovenal, de met Zijne goedkeuring het werk kronende zegen Gods, om welken zegen veel gebeden, en die ook onder alles heerlijk ervaren werd.

Neen, men had geen grootsche plannen, men zocht zich geen naam te maken, toen men 29 December 1881 in beginsel tot de stichting overging van deze Christelijke Vereeniging.

Een lang verwaarloosd deel van den dienst der barmhartigheid werd ter hand en ter harte genomen.

Van de eigenlijke oprichting der Vereeniging wordt in een vorig hoofdstuk gesproken, waaruit ook de bedoeling van de stichters blijkt. Men wilde al den nadruk leggen op dat «Christelijke», waardoor men duidelijk de richting aangaf, waarin de arbeid zou worden geleid ; niet slechts als bij den naam behoorende, maar om een stempel te drukken op alles.