is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook een beproevingsplaats zou het hier zijn. Niet alleen toch worden de kranken hier beproefd om door lijden geheiligd te worden, maar ook de zusters kunnen hier uitnemende proeven afleggen van geduldig verdragen en blijmoedig liefhebben, en toonen wat zij om Jezus' wil kunnen doen en laten en leeren.

Welk een rijkdom: een nieuw gebouw!

Nu kon men weer opnemen; nu was het alsof er aan zóóveel ruimte geen eind komen kon. Het aantal patienten steeg nu snel tot 52. Wel een bewijs dat Sarepta geen weelde was.

Maar nu kwamen weer andere zorgen.

Freule Teding van Berkhout zag zich genoodzaakt, het inwendig bestuur, met zooveel liefde en toewijding in moeielijke dagen geleid, over te dragen aan mejuffrouw S. SchouwSandvoort, die dit echter maar tijdelijk, tot November 1888, waarnam, en toen vervangen werd door Mej. J. Brodie, die met veel energie de zaken behartigde en met zeven zusters al het werk deed.

In het Bestuur kwamen ook allengs veranderingen.

Achtereenvolgens waren Voorzitters der Vereeniging: Dr. E. Barger, Ds. D. G. Escher, Ds. G. A. Hoog, Ds. Knottenbelt, Prof. Dr. P. J. Muller, Dr. A. J. Th. Jonker en Ds. C. J. van Paassen. Of door vertrek van den functionaris, óf door den dood óf om gezondheidsredenen moest telkens deze plaats weer openkomen. Maar gelukkig werd zij ook telkens weer bezet. Het ligt buiten ons bestek hierover uit te wijden. Moge de laatstgenoemde, de tegenwoordige Voorzitter, lang voor het werk op zijn post gelaten worden !

Al spoedig gevoelde men behoefte aan een ruim voorziene Suppletiekas, daar vele onvermogende kranken moesten afgewezen worden uit geldgebrek. Hierover handelen wij in het hoofdstuk »De macht van het Kleine.«

Het zal den lezer mogelijk verbazen in het geheel niets van de financiën te hooren. Met opzet laten wij de rekeningen ter zijde, niet omdat er zooveel opgespaard werd, maar omdat wij niemand willen afschrikken van verder te lezen, door