is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bosch bezoeken. Het ruime gebouw vult zich met een groote blijziende schare, men zit er zoo recht eendrachtig bijeen te wachten op de dingen die komen zullen. Br. Hoekendijk heeft ook voor deze morgenure de leiding op zich genomen; heel Meer en Bosch en allen, die onze feestvieringen kennen, weten dat het bekwame handen zijn, aan wie die leiding is toevertrouwd. En als de jarige, vergezeld van de zijnen binnentreedt en plaats neemt op den voor hem bestemden zetel, dan is het aandoenlijk om te hooren naar het gezang van de kranken, dat als een dankbare welkomstgroet hem tegenklinkt. Er wordt op zulk een morgen veel gezongen en veel gesproken in Irene, veel gebeden en veel gedankt, want het zijn menschen met dankbare harten, die er zich vereenigd hebben, en in ieder hart is er drang om dien dank, elk op zijne wijze, neer te leggen als een offerande voor Gods troon.

Onwillekeurig is men geneigd om de morgenure in Irene het gewijde gedeelte van den feestdag te noemen, zij drukt haar stempel op alles wat dien dag geschieden zal, en zelfs wanneer de joligheid en dartelheid der jongeren in het verder verloop van den dag haar toppunt bereikt heeft, geschiedt er hoogst zelden iets, dat de perken der vroolijkheid te buiten gaat en in uitbundigheid ontaardt.

De gave van feest te kunnen vieren — want feest te kunnen vieren is een gave — verstaat men op Meer en Bosch gelukkig zeer wel.

Des namiddags om twee ure, wanneer de maaltijd genoten is, en de blijdschap der verpleegden is bestendigd door de tractatie die zij mochten ontvangen, vereenigt men zich weer in Irene, maar nu tot een geheel ander doel dan s morgens. In de zijkamertjes van het gebouw liggen uitgespreid de kleeding en benoodigdheden voor den grooten historischallegorischen optocht, die in plechtigen rondegang zich over het terrein zal voort bewegen.

Glimlach maar niet ongeloovig, Meer en Bosch kent even goed zijn «blijde incomste« van hooge personages uit het