is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paar of voor tienduizend gelegenheden aantrekken, maar de sfeer, waarin zij leven, maar de bederfwerende kracht, die er onwillekeurig van hen uitgaat, zooals sommige planten een welriekenden, ontsmettenden geur uitademen. Paulus gebruikt in 't oorspronkelijk een uitdrukking, die doet denken aan »hilariteit«. Past deze in de feestzaal ? Zij past veel meer bij de verpleging van kranken en ellendigen. Daar is de humor op zijn plaats. De geestigheid heeft er een heilig recht. Het lachen mag er wonen. Neen, het moet er wonen. Anders vermag de liefde er niet te doen, wat God haar daar te doen gegeven heeft. Plato heeft aangewezen, dat het juist de diepste ernst is, die de ziel er toe beweegt zich te uiten in den vorm van ironie. Spurgeon noemt het een heilig werk dat hij verricht, als hij in een brief aan zijne vrouw allerlei komische prentjes uit zijn omgeving in 't buitenland teekent, om bij haar in haar krankheid een gelukkigen glimlach te voorschijn te roepen. Men heeft het lachen een aanval van epilepsie genoemd. Men zou het ook wel een van de voortreffelijkste middelen kunnen heeten, om het lijden van epileptische kranken te verlichten. Onder sommige omstandigheden kan het een bij uitstek Gode welgevallig werk wezen een grapje te maken. In eene Joodsche legende worden twee grappenmakers docr den profeet Elia — nota bene! door dien strengen boetprofeet in bijzondere mate de toekomende zaligheid waardig gekeurd, omdat zij zoo trouw geprobeerd hebben eiken droefgeestige, dien zij ontmoetten, op te beuren. Wij doen gewoonlijk meer Gods werk, wanneer wij iemand aan 't lachen, dan wanneer wij hem aan 't huilen brengen. En indien in de instructie voor onze »broeders« en »zusters« geen artikel is opgenomen, waarin van hen geëischt wordt, dat zij bijzonder goed de kunst van lachen verstaan en die kunst bijzonder ernstig beoefenen, dan is dat ongetwijfeld, omdat men gedacht heeft: voor menschen, die zoo'n hooge liefde-roeping aanvaarden, spreekt dat van zelf.

Als de barmhartigheid zonder blijdschap is, dan is zij de ware barmhartigheid niet.