is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs op de kinderen uitoefent, men niet proeven moet nemen met slechts één soort onderwijs gedurende langeren of korteren tijd op de kinderen te laten inwerken en dan uit deze buitengewone en ongewoon lange toepassing van dat ééne soort onderwijs, gevolgtrekkingen moet maken, die niet anders dan onjuist kunnen zijn. Beter is het, dat men het 2e type van onderzoekmethode toepast en wel de methode waarbij men het onderwijs den gewonen gang laat gaan en dan van tijd tot tijd tracht te bepalen, hoe het onderwijs tot op dat oogenblik op den geest heeft ingewerkt.

Tot dit type van onderzoek kan men dan o. a. ook rekenen de berekening van het verminderen van het huidgevoel en de vermindering van de spierkracht die zich openbaren, als de geest een tijdlang ingespannen is geweest.

2e. Het huidgevoel, of wat hetzelfde is de tastzin, vermindert na hersenarbeid, als de geest vermoeid is, en dit verschijnsel is voor het eerst aangetoond en beschreven door Griesbach. Zijn experiment was als volgt: Plaatst men de twee punten van een passer op de huid. dan zullen de passerpunten ook als twee afzonderljjke punten gevoeld worden, tenminste als de afstand tusschen die twee passerpunten groot genoeg genomen wordt. Maakt men den afstand tusschen de beide passerpunten langzamerhand kleiner, dan komt er eindelijk een oogenblik dat men ze niet meer als twee, maar als één punt voelt. Men heeft dan het gevoel of slechts één punt wordt opgezet, terwijl er toch in werkelijkheid twee punten op de huid drukken. Hoe vermoeider nu de geest is, des te meer vermindert de tastzin van de huid en des te grooter zal de afstand tusschen de twee passerpunten moeten zijn, wil men ze nog duidelijk als twee punten voelen.

Ook op deze proefneming kan men kritiek uitoefenen; zoo hangt het: