is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zéér vele, misschien wel in de meeste gevallen bestaat er echter van den kant van den lijder een bepaalde praedispositie, een voorbeschiktheid tot het krijgen van die zenuwverschijnselen. Behalve op erfelijke voorbeschiktheid, berust die dispositie dikwijls op andere bijkomende toevallige omstandigheden. Kinderen bijv. die slaap te kort komen of die geen vrijen tijd genoeg over houden, omdat alle beschikbare tijd in beslag wordt genomen door muziek- en andere lessen, hebben veel aanleiding om zenuwachtig te worden. Nemen die nerveuze verschijnselen toe, dan kunnen ze ten laatste overgaan in meer ernstige vormen en hiertoe rekent men melancholische toestanden, angstgevoel enz.

Zenuwziekten waarvan de oorzaak niet in de school moet gezocht worden, maar die men toch in de gelegenheid is op scholen waar te nemen, zijn de lichte vormen van Idiotismus, onnoozelen, geesteszwakken en de minderwaardigen. Heeft men met lichte vormen te doen, dan worden de verschijnselen door den onderwijzer meestal miskend en opgevat als luiheid, ongehoorzaamheid, oppervlakkigheid enz. Wat men onder minderwaardigen verstaat, is moeilijk in 't kort weer te geven. Kinderen die zoogenaamde minderwaardigheden vertoonen, missen l>ijv. de fijne nuances in het hoogere geestesleven of gemoedsleven. Meestal liegen zij los en vast aaneen, snoepen naar hartelust en zijn van top tot teen egoïsten. Wreed tegenover dieren en vleierig en laf (niet altijd) tegenover sterkeren en gniepig tegen zwakkeren. Het begrip van het onderscheid tusschen het mijn en het dijn gaat niet diep en dikwijls plegen zij kleine diefstallen van voorwerpen die soms bijna waardeloos zijn en niet zelden onmiddellijk weer worden weggeworpen. Kortom, zij kunnen dus het type vertoonen van misdadigers in miniatuur.