is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houding, 2e jaarg. 1899), werd in 1865 het zoogenaamde Gothenburger stelsel ingevoerd. Het beginsel van dit stelsel komt in 't kort hierop neer, dat de drankhandel moest komen in de handen van hooggeplaatste inwoners, bereid om hun kapitaal in die zaak te steken, niet om de winsten, maar om de matigheid te bevorderen, door allen verkoop onder hun streng toezicht te houden. Vóór alles werd 6 " 0 uitgekeerd aan de aandeelhouders, en van de nog overblijvende winst werd 7/io de stadskas gestort, " I0 in de Rijksschatkist en Vio bestemd voor landbouwinstellingen. In de drinkgelegenheden werden personen aangesteld met een vast salaris, zoodat deze niet het minste belang hadden bij den verkoop. Verder werd bepaald, dat aan kinderen beneden de 18 jaar niet mocht getapt worden en dat 's avonds zéér vroeg moest gesloten worden.

Het bier werd echter niet tot de schadelijke alcoholische dranken gerekend en mocht dus vrij verkocht worden. Het gevolg was, dat het bier-m i sbruik hierdoor sterk toenam.

Van sommige zijden is dikwijls beweerd, dat een lage loonstandaard het alcoholisme in de hand zou werken. In Frankrijk zijn echter volgens de Maasbode de loonen sinds 1840 verdubbeld en het alcoholverbruik in diezelfde tijdruimte toegenomen met 260 0 o. Het verband tusschen lage loonen en alcoholmisbruik, is dus in deze statistiek niet gemakkelijk te vinden.

In België is volgens eene verklaring van den Belgischen Minister van Financiën het verbruik van sterken drank 30 °o minder geworden sedert het invoeren van de nieuwe wet, waarbij de rechten op alcohol werden verhoogd.

Welke weg bij de bestrijding van het alcoholisme de juiste is, is tot nu toe nog niet beslist. Welk middel men