is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zoover hun aanwezigheid in liet gegeven geval verwacht moest worden. Wat men moet nagaan, om den rechter goed voor te lichten, hangt af van den aard van liet geval. Dit leert men in het materieele gedeelte, waar bij de bespreking der verschillende hoofdstukken voorop gesteld wordt, waarom liet gaat en welke vragen daarbij voor den rechter waarde hebben. Hierdoor is de gerechtelijke geneeskunde een vak apart, dal afzonderlijk bestudeerd moet worden; veel dat yoor den klinicus geen waarde heeft, is voor den gerechtelijk geneeskundige van liet allergrootste belang.

Het is dan ook wensclielijk, doch in Indië, speciaal wat het onderzoek van lijken betreft, niet gebruikelijk, dat de committent aan den geneeskundige eeiiige duidelijk geformuleerde vragen stelt, zoodat hot geneeskundig onderzoek kan plaats vinden in betrekking tol hetgeen de wet omtrent doodslag moord , verwondingen enz. voorschrijft, opdat dit onderzoek kan geschieden in betrekking tot hel gerechtelijke. Het visum repertum behoort niet alleen in te houden de schouwing der wonden of het onderzoek naar de oorzaken van een gewelddadigen dood en/.., maar alles, wat tot aanwijzing zou kunnen dienen om de wijze, waarop het misdrijf volbracht is, tot klaarheid te brengen.

Hiertoe behoort b. v. dal de gerechtelijk geneeskundige aangeeft, op welke wijze en waarmede hij vermeent, dal de wonden zijn toegebracht; dat alle beleedigingen nauwkeurig beschreven worden, ook al zijn zij uil een geneeskundig oogpunt onbelangrijk: dal uitdrukkelijk wordt opgegeven, welke beleedigingen vóór en welke ua den dood hebben plaats gehad: dat met juistheid de richting der wonden worde opgegeven.

Hij het vaststellen van de doodsoorzaak moet men weten, dat de wel geen onderscheid maakt tusschen wonden, welke uit zich zelve niet doodelijk zijn en wonden, welke zulks zijn geworden door omstandigheden, welke toevallig vóór de verwonding reeds aanwezig waren of deze hebben vergezeld z. a. ziekelijk gestel, belangrijk bloedverlies, gebrek aan geneeskundige hulp enz). Alleen wordt dus gevraagd naar «le eerste oorzaak van den dood. Toch moeten «ie toevallige omstandigheden, die na de verwonding, onafhankelijk van den dader, de wonden gecompliceerd hebben, wel vermeld worden tot inlichting van den rechter. He uitspraak van den rechter hangt niet af van de vraag, cf de wond uil zich zelf al dan niet doodelijk is, doch alleen daarvan, of de dood het gevolg is van de verwonding dan wel van omstandigheden, die later zijn opgetreden onafhankelijk van den wil van den dader.

Hij het visum repertum van een lijk van een pasgeboren kind behoort niet alleen een onderzoek te worden ingesteld, of het kind na de geboorte geleefd heeft, zoo ja hoe lang, en naar de oorzaak van zijn dood, maar eventueel ook naar de waarheid van de opgave der moeder aangaande hare bevalling en den dood van het kind, waartoe ook zij eventueel onderzocht moet worden.

Heelt men sectie gedaan, dan moeten de kleeren enz. aan den lastgever