is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voren zich uitspreken, dat men zich voorneemt een zaak op het oogenblik zelf te verrichten.

IV Batavia luidt het eedsformulier voor getuigen en deskundigen als volgt:

» al la lu, demi Allah saja bersoempah saja akau betjara ili hadapan Toewan •hakim dengan sabenarnja, djangan tambahkan djangan koerangkan dan saja •akan meneraiigkai. pendapatan saja dengan sabenarnja, djikalau saja djoesta •saja kena hoekoem Allah taala".

In Midden-Ja va wordt tamelijk regelmatig o„k Mohammed aangeroepen terwijl m het slot niet van de straf, maar van den vloek of den toon. van' Allah gesproken wordt, henevens dien van den profeet of koran.

Een plechtiger vorm van eedsaflegging is die in de mesigit, welke de rechter op grond van A. B. art. U, S. V. art. 415 en 1. H. art. 420 kan gelasten. Indien de rechter van zijn bevoegdheid gebruik maakt, dan wijst de president der rechtbank een der leden aan om met den griflier op een te bepalen dag en uur bij de eedsaflegging in de mesigit tegenwoordig te zijn waarvan procesverbaal wordt opgemaakt.

Eveneens is een plechtige vorn. van Mohammedaansche eedsaflegging die op eene als heilig beschouwde plaats z. a. kramat, een heiligen boom, enz

Bij deze zeer plechtige eeden wordt uit den koran voorgelezen vers 71 van de III'1» Soerah al Imran luidende:

•Inna 'lladzina jasjtaróena bi'ahdi 'llahi wa ajmauihin. samanan kalilAn

.oeléika la chalèka lahoem fi'1 achirali wa la joekallimoehoemoe 'llalioe welA

•janzoeroe ilajlnm jawm al kijèmati welft joezakkihim welahoem adzal

»aiimoeu ,

hetgeen beteekent:

»I)ie met Gods verhond handel drijven en met hunnen eed, voor een •nietigen prijs, hebben geen deel aan het volgende leven: op den da* der .opstanding zal God hen niet aanspreken. Hij zal geen enkelen blik op .hen werpen en hen niet reinigen, maar zij zullen een strenge straf ondergaan".

Indien de geluige (deskundige) zonder wettigen grond weigert den eed

al te leggen, of na zijn befiediging te spreken, en dit is het geval, wam

hij ".el uitgesloten is door ,1e wet om als getuige op te treden, da., moet de Raad van Just.tie of de president van den Landraad gelasten, dat de getuige dadelijk ,n gijzeling zal worden gesteld d. w. z. in de gevangenis wordt opgesloten. De Kaad van Justitie kan dan ,1e behandeling der strafzaak uitstellen tot een nadere terechtzitting; de president van den Landraad ka,, dit echter met langer dan 14 dagen doen. Dan wordt de getuige opnieuw \oor ,le rechtbank gebracht; volhardt hij dan nog bij zijn weigering, dan kan de Raad van Just.l.e op requisitoir van het 0. M. of de Landraad den onw.ll.gen Inl. getuige veroordeelen tot gevangenisstraf van hoogstens één jaa. terwijl, mdieri het een Europeaan geldt, hiervan proces-verbaal gezonden v\oidl aan den Officier van Justitie ter verdere vervolging.

Indkn ,1e getuige, die behoorlijk is opgeroepen, niet ter terechtzitting