is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Ren vorm, welke gekenmerkt is, door het optreden van multipele mclastatischc abscessen in de groote parenchymateuse organen. Hij ontstaat, doordat infectieus materiaal in liet aortastelsel geraakt, en als kleinste emltoli in de eapillaria der verschillende organen blijft hangen, en in de gevoelige organen opgevolgd wordt door het doorwoekeren van de vaat wanden door de mikrohen, met toxische nekrose en opvolgende histolyse (ahscesvorming) in de omgeving.

Na enkele dagen vindt men hierbij reeds knikkergroote, embolische abscessen in de longen (direct onder de pleura gelegen), met een haemorrhagisclie zone er 0111 heen, welke den infarct-vorm gewoonlijk duidelijk vertoonen. Verder vindt men dan reeds abscesjes, doch van veel geringere afmetingen (als katjang hidjoe), in de nieren.

Bij dezen vorm komt het niet zoozeer tot ettering als wel tot diffuse ontsteking van parenchymateuse organen, speciaal tot bilaterale desquamatieve pneumonie van de onderkwabben, meer in het bijzonder nog van de achterste gedeelten. Diffuse screuse of sero-cellulaire ontsteking, soms zelfs als meer circumscripl proces, wordt ook wel gezien in de hersenen, in de lever, in de nieren.

Deze vorm onlstaal niet door capillaire embolie, doch door uitzaaiing over het lichaam van vrij gekomen mikrohen, welke in de eapillaria bezinken, omdat daar de bloedstroom zoo langzaam is.

Ook deze vorm ontslaat door hel uitzakken van microben op plaatsen, waar de bloedstroom, tengevolge van de wijdte van het stroombed, sterk vertraagd is, zooals trouwens met alle volgende vormen het geval is. Hierbij treden diffuse, etterige ontstekingen van serosae op, en wel in afnemende frequentie van peritoneum, pcricard, pleura en leplomeninx. Deze vorm wordt vaak bij febris puerperalis gezien.

4". Hierbij treden gewrichtsontstekingen op, meestal van elterigcn aard: hij gaat vaak uil van veretterende tonsillen.

!»'. De laatste vorm van pyaemie is gekenmerkt door het optreden van multipele abscessen in de huid en tn liet intermusculairc bindweefsel', honderden abscesjes kunnen hierbij in den loop van enkele weken optreden.

c. Tetanus. Alleen op de klinische verschijnselen is de diagnose per exclusionem le stellen; kenmerkende pathologisch-auatomisclie afwijkingen komen niet voor.

d. Erysipelas. De hyperaemie van de zieke huidgedeelten bestaat aan het lijk niet meer: daarvoor bestond zij door liet snelle verloop van het erysipelateuse proces te kort. Alleen vindt men aan den rand, waar het proces zich nog uitbreidde, een lichte voelbare zwelling en een lichtgele verkleuring van de huid, meer niets. De lichtgele verkleuring is bij gepigmenteerdc rassen niet te zien.

e. 1'hl eg m one. Hierbij kan de roodheid ontbreken, doch steeds vindt men ophooping van exsudaat in het bindweefsel \an de aangedane plaatsen: de vochtige zwelling en de troebelheid van hel vocht zijn de diagnostische kenmerken. Waar men pus vindt is de zaak al heel gemakkelijk.