is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dal men met een ongeluk en niel met sui- of linmiciilium Ie maken lieefl, koml uilersl zelden voor: in d>- iilleialuur zijn cr slechts enkele gevallen >an te vinden. Anatomisch onderzoek zal hier slechts in zooverre licht kunnen verspreiden, dat hel aantoont, dat er niets pleit voor doodslag (moord). Hel politioneele of justitieele onderzoek zal hebben uit te maken, of men met zelfmoord of met een ongeluk te doen heeft.

Achtereenvolgens zullen de verschillende mogelijkheden, bij welke deze zoo uiterst praktische vraag zich voor kan doen, geanalyseerd worden.

1. Een lijk wordt hangende gevonden; de sectie levert hoegenaamd niets op, dat den dood km verklaren.

In zijn epikrisis wijst men den rechter er op, dal de dood door ophanging l>an optieden, zonder dat aan het lijk iets te vilden is. Waar adjuvaulia ontbreken, doch ook geen andere doodsoorzaak is aan te wijzen, noch leekenen van gepleegd geweld (geboden weerstand) beslaan, daar heeft men naar alle waarschijnlijkheid met dood door ophanging en wel met zelfmoord te doen (zie bl. 25).

Indien bij een versch lijk longoedeem ontbreekt, zal men dood door inhibitie moeten aannemen.

Ilel sanmgebonden zijn van de handen, zelfs op den rug, pleit niel legen zei/moord, ooi: niel hel saamgebonden zijn van de voelen en hel aanwezig zijn van een prop in den moiul.

Agonale verwondingen zijn zeldzaam en pleiten natuurlijk niel tegen zelfmoord : speciaal ziet men schavingen aan de handruggen en bloeduitstortingen aan de schenen.

Teeltenen van gepleegd geweld (niet te verwarren met agonale verwondingen !) behoeven niet met zekerheid op doodslag (moord) te wijzen, daar vele zelfmoordenaars zich eerst op een andere wijze van het leven trachten te berooven (zie later bij den leer van den zelfmoord!) alvorens zich op te hangen (gecombineerde zelfmoord).

Op den aard van de afwijkingen komt hel aan.

Vindt men b. v. circumscripte subcutane bloedingen aan de armen, zooals die door het vasthouden van iemand ontstaan, of afweerverwondingen aan de handen, dan pleiten zij voor doodslag [moord), zonder echter later gevolgden zelfmoord uit te sluiten, waarvan meerdere gevallen bekend zijn. In een dergelijk geval moet de eindbeslissing geleverd worden door het onderzoek van politie of justitie.

2. Een lijk wordt hangende gevonden; men vindt slechts de adjuvantia voor ophanging en verder niets, wat den dood kan verklaren.

Hierbij moet men dood door ophanging en wel zelfmoord aannemen, zelfs daar, waar de adjuvantia, ofschoon aanwezig, niet toelaten uit te maken, of men met intravilale dan wel postmortale ophanging te maken heeft.

Zijn de adjuvantia van dien aard. dat zij ook het aannemen van postmortale ophanging toelaten en vindt men teekenen van gepleegd