is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder gewone omstandigheden vullen de eerste 10— 12 inspiraties de longen geheel met lucht; misschien kan zelfs één enkele ademhaling dit doen.

Geheel met lucht gevulde longen ben-ijzen niet. dat het kind gent int en tijd gcheft! heeft: het ktnt onmiddellijk tut de geboorte gestorven zijn.

Hoe meer luchtvrije haarden men vindt, des te korter of des te minder ki ach tig heeft in het algemeen het kind geademd. Het kind kan echter gedurende dagen en zelfs weken flink geademd hebben, terwijl men toch bij de sectie geheel luchtvrije longen vindt f1}.

De ademhaling, door alleen gebruik te maken van de bronchi <bl. 12). komt practisch slechts voor bij te vroeg geboren en bij debiele kinderen.

Een gei ing nf ontbrekend Inchtgelitilte run de longen bewijst niet. tint het kind slechts korten tijd (eenigt nren) geleefd heeft: het kon dagen en treken, doelt nok slechts een oogenblik. geleefd hebben.

Bevatten van liet versche lijkje de maag en de dunne darmiofde maag alleeni veel gas duchti en steken zij derhalve ver boven den waterspiegel uit. dan is het kind niet onmiddellijk na de geboorte gestorven, omdat bij elke ademhaling slechts weinig lucht in de maag kan komen tbl. 19». Hoe lang liet kind in zoo n geval geleefd heeft, is echter niet te zeggen, daar zij in enkele minuten geheel niet lucht gevuld ktinnen worden en omgekeerd na meerdere dagen geleefd te hebben, het kind slechts een gedeeltelijk niet gas gevuld inaagdarmkanaal kon hebben. De voornaamste momenten \ ooi het gei aken \an lucht in de maag zijn toch de mindere of meerdere kracht, waarmede de inspiraties gemaakt worden, de tijd gedurende welken ademgehaald wordt en vooral de vraag of de lucht gemakkelijk in de longen kon binnendringen of niet (bl. 13j. momenten, waarvan alleen het eerste en het laatste in een bepaald !j;eval tot op zekere hoogte in rekening gebracht kunnen worden.

Het geheel en til met gns geruid zijn run de ntttttg. den dunnen en den dikken darm bewijst hij een cersch lijkje, dat het kintl meerdere nren geleefd heeft.

Het niet-gcridd zijn tier maag met gas maakt het waarschijnlijk, dat het kind hoogstens eenige minuten geleefd heeft, rooropgesteld, dat de omstandigheden zóó waren, dat de lucht opgenomen kon worden.

(') Dit kan veroorzaakt y.jjn doordat sommige gedeelten hun foetaal karakter beliouden hebben (foetale atelekta»/. beter apitmmatow) en de overige aanvankelijk wel min of meer door lucht uitgezet werden, doch de lucht later geresorbeerd werd (resorptktitelekta&e).

Uit de medegedeelde proeven van Ungak e. a. (bl. 15) blijkt, dat b(j het jonggeboren kind resorptie-atelektase kan voorkomen zonder aantoonbare oorzaak (in den vorm van een verstopten bronchus). Hieraan werd gedacht, toen op bl. lö gesproken werd van ..gewone" resorptie-atelekta.se. Apneumatose en resorptie-atelektase zal men derhalve bij den neonatus niet altijd van elkaar kunnen onderscheiden, omdat de theoretisch bjj apneumatose behoorende ischaemie in de practyk zoo goed als niet zal voorkomen, daar de meest gewone doodsoorzaak, zooals later blijken zal, juist pleegt te leiden tot veneuse hyperaemie der longen. Daarom werd op deze bladzijde voorzichtigheidshalve gespioken van luchtvrije haarden, een niets praejudiceerenden naam.