is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de ervaring van v. Hokmann. heeft het kind. indien de hichtvrgen niet verstopt icaren, vermoedelijk zelfs minstens één dag geleefd, indien het geheele maagdarmkanaal veel gas bevat, terwijl liet vermoedelijk minstens enkele uren geleeft heeft, wanneer slechts de maag en de geheele dunne darm met gas gevuld zijn.

Normaliter bevat de maag van den pasgeborenen wat taaie, slijmige. kleurlooze. heldere vloeistof met wat witte vlokjes er in : door de rotting wordt de kleur der vloeistof vuilrood. Ekchymosen in het maagslijmvlies komen zeer veelvuldig voor en hebben geene practische beteekenis.

Vinden wij voedsel in de maag of darmen ('). dan is eveneens het kind niet dadelijk na de geboorte gestorven. Dit zal niet licht voorkomen (zie noot op bl. 17».

Dit onderzoek moet eventueel met den mikroskoop geschieden, omdat niet zoo zelden in de maag kleine, witte slijmklompjes gevonden worden, welke, met het bloote oog gezien, gehouden zouden kunnen worden voor melk en welke men ook wel voor ASjO.j-korreltjes iwarangan poetih) heeft aangezien! Het slijm van den dunnen darm gelijkt op verteerde melk.

Vindt, men roedset in de maai/ i<len durmi. don bewijst dat niet. dat het kind minuten* eeniqe dagen geleefd heeft i

In dej] regel wordt, indien geen laxans onmiddellijk 11a de geboorte gegeven wordt, het mekonium in liet verloop van de eerste 4 dagen geheel uit het lichaam verwijderd, niet altijd in de eerste uren. ofschoon het bij de geboorte bij uitzondering reeds geheel kan zijn uitgedreven (Bine.au: voldragen kind. bijna onmiddellijk 11a de geboorte gestikti en omgekeerd na den 4en dag nog wat in liet colon gevonden kan worden: op zijn laatst zou de uitdrijving op den ltien dag afgeloopen zijn i'Ckamek 1901).

Het afirezig zijn ran niekoniiini in den dikken darm bewijst niet, dat het kind eenigen tijd na de geboorte geleefd heeft.

i'i Welk voedsel men vinden kan. hangt van den landaard en van de streek af: hier en daar geeft men het Inlandsche kind na de geboorte koflie in en probeert het met pisang of nasi tim vol te proppen: in andere streken geeft men direct na de geboorte niets en begint pas met nasi tim zoodra de navelstreng is afgevallen, enz. Is er kolostrum. dan laat men vrij algemeen het kind dadelijk na de geboorte zuigen.

('-) Gewoonlijk is het gemakkelijk om uit te maken, of de zuigeling de moederborst gekregen heeft dan wel kunstmatig gevoed werd. In het eerste geval bestaat de inhoud van de maag uit een weeke, witte brjj zonder dat er vlokken in te zien zijn. In het tweede geval vindt men witte, vaste klompen en brokken in de maag. welke met de vingers, evenals weeke kaas, tot een grove brij fijn gewreven kunnen worden. Mikroskopisch onderzoek geeft niets al is het waar. dat de melkbolletjes van de vrouw wat grooter zijn dan die van de koe: wel kan men herkennen, of meelspijzen toegediend werden door het aantoonen van ainyluinkorrels. welke zich echter, tengevolge van de inwerking van het maagsap, tegenover joodjood kal iu mop lossing anders gedragen dan normaliter leen gedeelte der korreltjes, of alle, kleuren zich niet meer violet».