is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

irordt, vindt men bij CO-intoxikatie; in zoo'n geval is onderzoek van het bloed noodig (dl. I, noot 2 op bl. 248 en 249).

Helderroode lijkvlekken komen ook voor bij intoxikatie met benzine, bij hydropitsche lijken en bij waterlijh'n (dl. I, bl 171).

Chocoladekleurig is het bloed, ook in duntie laag, bij intoxikatie met C103K, dat het haemoglobine in methaemoglobine verandert, zoodat ook alle organen een bruine bijtint hebben (grijze hersenstof!); door de huid heen gezien, is de kleur leigrijs, waardoor de lijkvlekken er zoo uit zien. Ook pyrogallol, oude terpentijn, chrysarobine, antifebrine. phenacitine, lactophenine, chinine, nitrobenzol, pikrinezuur, nitroglycerine en amylnitriet veranderen het haemoglobine in methaemoglobine, doch bij sommige dier stoffen is dit niet zeer in het oog vallend De rotting doet ook het haemoglobine in methaemoglobine overgaan, waardoor een bruine bijtint van het bloed in een niet geheel versch lijk niet bewijzend is voor een tijdens het leven ontstane methaemoglobinaemie.

Parenchymateuse degeneratie der "VERSCHILLENDE ORGANEN wordt door zeer vele stoffen veroorzaakt, doch zij wordt ook bij allerlei spontane ziekten aangetroffen in lever, nieren en hartspier, zoodat men het feit, bij de obductie aangetroffen, noteert, zonder er echter veel waarde aan te hechten.

Vettige degeneratie komt eveneens bij vele intoxikatiën (As) en ziekten voor, doch een zeer sterke vettige degeneratie, gecombineerd met vettige infiltratie (lever; ikterus) wordt speciaal gezien bij de voor Indië niet gewichtige phosphor intoxikatie; een enkele maal kan echter een waranganintoxikatie een dergelijk beeld geven, waarop wij later nog eens zullen wijzen.

Aan liet CENTRALE ZENUWSTELSEL worden herhaaldelijk afwijkingen gevonden, welke echter misschien meer het gevolg dan wel de oorzaak der functioneele afwijkingen zijn. Veneuse hyperaemie van de pia mater (zie echter dl. I., bl. 159), soms intraineningeale bloedingen en puntvormige bloedingen in de hersenen worden niet zelden gezien, doch ontbreken omgekeerd zeer vaak bij intoxikatie met de echte zenuwvergiften.

Ook het PERIPHERE ZENUWSTELSEL vertoont soms afwijkingen, welke met het bloote oog te zien zijn en welke wijzen op het bestaan hebben van een periphere neuritis (As, Hg).

De zenuwen zijn dunner dan normaal en grijs; aan de spier- en huidtakken is dit duidelijker dan aan den stam en aan de hoofdtakken. In zeldzame gevallen zijn de zenuwen vochtig en dikker dan normaal en komen er zelfs bloedingen in hun bindweefsel voor.

3. Verschijnselen, afhankelijk van de eliminatie.

Bovenaan staat de NEPHRITIS PARENCHYMATOSA ACUTA TOXICA, welke zich makroskopisch echter niet onderscheidt van een acute parenchymateuse nephritis door andere oorzaken (primaire en secundaire). Mikroskopisch zijn echter vaak zeer gewichtige feiten te constateeren, daar niet