is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op medische gronden, en hiermede mogen wij alleen rekening houden, is deze vraag nooit met beslistheid te beantwoorden. Wij kunnen alleen den rechter inlichten of de kans van met het eene geval te maken te hebben grooter is dan met het andere en waarom dit zoo is. De rechter zelf heeft ten slotte de vraag te beantwoorden, op grond van hetgeen uit het voorloopig, in verband met het gerechtelijk onderzoek, bewezen is geworden.

Slechts in het volgende geval hebben de door den medicus te constateeren feiten de meeste beteekenis.

Zelden wordt vergiftiging gecombineerd met gewelddadigheden, omdat nu eenmaal vergif het wapen is van den voorzichtigen moordenaar, die zijn doel tracht te bereiken zonder daden van geweld, omdat hij daardoor veel eerder met de justitie in aanraking komt. Vreest hij ze niet, dan doodt hij veel eerder zijn slachtoffer op een der gewelddadige wijzen in dl. I besproken dan door tot vergif zijn toevlucht te nemen; hij heeft dan het laatste niet noodig.

\\ anneer men echter bij iemand, lijdende aan een intoxikatie, teekenen van geboden tegenstand en afweerverwondingen (dl. I, bl. 225) of b. v. teekenen van een poging tot wurging (dl. I, bl. 186) vindt, daar pleit dit sterk er voor, dat de persoon waarheid spreekt, waar hij vertelt dat hem met geweld vergif ingegoten werd en dat men derhalve met vergiftiging te maken heeft. Het gebruikte vergif heeft dan gewoonlijk eigenschappen, welke het ongeschikt maken om het onbemerkt toe te dienen; vooral bij kinderen, zwakken en zieken zal men een dergelijken gang van zaken kunnen verwachten, doch gewoonlijk zal dan wel met geweld zulk een groote hoeveelheid van het vergif zijn ingegoten, dat de persoon bezwijkt en het geval sub II thuis behoort.

In alle andere gevallen kan de gerechtsarts veel minder gegevens verschaffen.

Voch de aard, noch de hoeveelheid van het gebruikte vergif laten toe met zekerheid te zeggen of men met, vergiftiging of met een poging tot zelfmoord te maken heeft.

Vrijwel algemeen gelooft men. doch geheel ten onrechte, dat slecht smakende, sterk riekende en bijtende stoffen, in groote hoeveelheid gebruikt, altijd op zelfmoord wijzen, terwijl er toch talrijke gevallen in de litteratuur te vinden zijn, dat zulke zelfstandigheden bij ongeluk genomen worden en zelfs af en toe wel tot vergiftiging gebruikt zijn. Zelfs afschuwelijk smakende stoffen, zooals petroleum, ruwe carbol e. d. heeft men bij herhaling bij ongeluk zien opdrinken, soms zelfs in vrij groote hoeveelheid, zonder dat de persoon iets van zijn vergissing bemerkte vóór het te laat was. Het moet derhalve ook mogelijk zijn. dat zij tot vergiftiging gebruikt kunnen worden.