is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de lijder in eens ziek geworden, trad eerst braken en daarna diarrliee op, bevat liet braaksel bloed, bestaat er groote pijnlijkheid van den buik, of een eigenaardig brandend gevoel in de keel, den oesophagns, de maagstreek of over den gelieelen buik, dan is het, ook in den choleratijd, dringend noodig het braaksel op mogelijk aanwezige warangankorreitjes te onderzoeken.

Men doet dit volgens de z.g.n. Schlammmethode door het braaksel (liefst het eerste!) met veel water te verdunnen en om te roeren, de helft af te gieten (doch te bewaren!), op nieuw water toe te voegen, om te roeren in de helft af te gieten, enz. Op deze wijze gelukt het, zoo zij aanwezig zijn, de specifiek zware warangan-korreltjes als een bezinksel op den bodem te krijgen. Men kan ze dan verzamelen en op eenvoudige wijze nader onderzoeken of doen onderzoeken, zooals later aangegeven zal worden en zooals noodig is in ieder gerechtelijk geval en in ieder geval, dat tot een gerechtelijk onderzoek dreigt te, of kan, leiden.

Het in het braaksel voorkomen van harde, zanderige korreltjes pleit voor arsenikintoxikatie; dergelijke korreltjes moeten voor nader onderzoek bewaard worden.

Buiten den choleratijd zal men ieder geval van cholera-achtige verschijnselen, dat zonder temperatuursverhooging verloopt wantrouwen en wel des te meer naar mate de ontlasting en het braaksel meer het karakter van rijstwater hebben of met bloed gemengd zijn en naar mate de maag- en buikpuin heviger zijn of er pijn in keel en oesophagus bestaat.

Buiten den choleratijd zal men bij choleriforme symptomen en afebriel verloop eveneens naar harde korreltjes in het braaksel -moeten zoeken, in het bijzonder wanneer het beeld niet geheel past in dat van voedselintoxikatie of malaria cholerica (welke zonder temperatuursverhooging kunnen verloopen!).

Gaan daarentegen de verschijnselen van gastro-enteritis met verhooging van de temperatuur gepaard, dan zal men, onafhankelijk van het al of niet voorkomen van cholera ter plaatse, waar men met een enkel geval te maken heeft in de eerste plaats denken aan malaria cholerica en, waar meerdere gevallen tegelijkertijd in een huisgezin voorkomen, aan voedselintoxikatie. Ook hier echter zal men, wanneer zich de reeds opgesomde verschijnselen voordoen, welke niet bij die ziekten, doch in het ziektebeeld van een warangan-intoxikatie thuis behooren, aan de mogelijkheid van de laatste denken en het braaksel nauwkeurig nagaan.

In febriele gevallen van cliolera-achtigen aard moet men bij het gemengd zijn van het braaksel met bloed, of bij aanwezigheid vanhevigepijnindekeelenden oesophagus, het braaksel op de aanwezigheid van harde korreltjes onderzoeken.

B. ARSENICISMUS CEREBROSPINALIS.

Is het ziektebeeld geheel zuiver, dan ontbreekt elk verschijnsel van gastro-enteritis acuta. De lijder wordt, onder collapsverschijnselen, bewusteloos, kiijgt. in sommige gevallen klonische of tonische, tetanische of epileptifonne