is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een meisje van 27 jaar kauwde in den loop van den morgen op een stuk rattenkruit en dronk 's middags om 3 uur een glas water met talrijke stukjes. Gedurende meerdere uren weigerde zij iedere hulp. De pols bleef kalm, de huid gewoon en er trad geen pijn in de keel noch braken op; z\j was slechts wat dorstig.

De geneesheer zag haar 's avonds om 6 uur en vond geen enkele afwijking, zoodat hij haar verhaal, van slechts een weinig rattenkruit ingenomen te hebben, geloofde en het geval niet ernstig inzag. Toch paste hij een braakmiddel toe, waarop zij enorme hoeveelheden rattenkruit uitbraakte, 's Avonds om 8 uur scheen zij wat maagpijn te hebben; om 10 uur braakte zij nog arsenik uit. Om 11 uur draaide zij zich op zijde en was zeer kalm en wat somnolent; zij stierf zonder agonie om 3 uur 's morgens na over lichte maagpjjn geklaagd te hebben [Laborde, 1787, (')].

Een student nam tot zelfmoord 0.150 g. As203 in; er trad bewusteloosheid met enkele krampaanvallen op, welke 3 dagen duurde. Daarna vertoonde hij een acute psychose met hallucinaties, welke echter met 6 weken genas [Remes, 1902, (*)].

2. Acute arsenik-intoxikatie (3).

Hot verloop van een arsenik-intoxikatie is niet altijd zoo peracuut als hiervoor beschreven is; de exitus lethalis treedt soms pas na 2—12 dagen op. Dit wordt in het algemeen gezien wanneer een groote, doch geen massieve, dosis warangan wordt ingenomen; in het laatste geval ontstaat de peracute vorm.

De gastro-enteritische verschijnselen kunnen in dergelijke gevallen zeer heftig, doch ook uiterst gering zijn, zoodat de intoxikatie aan den eenen kant kan gelijken op een cholera-aanval, aan tien anderen kant op die van een bedorven maag; tusschen beide in komen allerlei overgangen voor, ja, de symptomen van acute ontsteking van maag en darm kunnen zelfs geheel ontbreken, ofschoon dit uitzondering is.

Wanneer na het innemen van een groote hoeveelheid warangan door collaps niet binnen 24 uren een eind aan het leven is gemaakt, nemen het braken, de diarrhee en de pijn geleidelijk af,, om den 2den en 3den dag op te houden. De ontlasting is in dergelijke gevallen gekleurd gebleven en was niet rijstwaterachtig; de symptomen van den kant van de maag zijn verder altijd heviger dan die van den kant van den darm, zoodat diarrhee afwezig kan zijn maar toch gebraakt wordt, soms zelfs gedurende weken en maanden, zij het dan ook slechts af en toe.

Al houdt in dergelijke gevallen het braken en de diarrhee den 2den of oden dag op en al verdwijnt dan ook de pijn, zoo heeft de persoon dan toch gewoonlijk nog geen eetlust en heeft een droog mond-slijmvlies en een droge tong; hij blijft dorstig en behoudt den eigenaardigen wrangen smaak; de buik is opgezet, gespannen en pijnlijk; de pols is klein; de temperatuur

C') Orfila, 1. c., bl. 181.

(2) Kobert, 1. c., II, bl. 267.

(~) Hiertoe rekenen wjj ook die gunstig verloopende gevallen, wier duur langer dan 0 weken is en welke derhalve volgens het spraakgebruik eigenlijk tot de chronische intoxikatie gebracht zouden moeten worden. Wij doen dit omdat ook in die gevallen de beginsymptomen altijd heftig zijn: beteekent toch acutus: scherp, heftig.