is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben een sterk brakingverwekkend vermogen en worden moeilijk geresorbeerd, zoodat slechts zeer geringe hoeveelheden in het bloed geraken.

Over de dosis lethalis van de verschillende koperzouten zijn de schiij\eis het absoluut niet eens; als kleinste vonden wij opgegeven 0,400—0,500 g. en als grootste (50 g. Vast staat, dat er geen «loodelijke intoxikaties beschreven zijn door het innemen van 4—8 g. van eenig koperzout ('); de dosis lethalis moet derhalve hooger liggen

De opgaaf van 0,400 g. [v. Hasselt (*)] is, naar alle waarschijnlijkheid, gegrond op de tot in het laatste kwart van de vorige eeuw algemeen voorkomende kopervrees en op enkele, door idiosynkrasie, ongelukkig verloopen gevallen, waarmede echter ter vaststelling van de dosis, welke, in eens genomen, in staat is de overgroote meerderheid der menschen te dooden, geen rekening gehouden mag worden. Evenmin mag men, zooals nog nader aangetoond zal worden, uitgaan van de vroeger medegedeelde gevallen van toevallige Cu-intoxikatie met doodelijken afloop door het nuttigen van in koperen vaatwerk bereid en bewaard eten. zooals Seidel doet (s), welke de dosis lethalis op 1 g. stelt, ofschoon hij toegéelt, dat genezing na 15—20 g. geen zeldzaamheid is.

Husemann, die den 2den druk van v. Hasselt's boek voor Duitschland bewerkte en een der meest bekwame toxikologen was, zegt, dat de dosis lethalis door de emetische werking een vrij hooge is, doch beneden • 0 g moet liggen (4j en geeft haar elders (5) voor cuprisulphaat op als g"'_ tenviJ1 hÜ van het acetaat zegt, dat het in groote dosis doodt en over die van het carbonaat geheel zwijgt, v. Jaksch (6) stelt haar voor liet sulphaat op 10—20 en voor het bas. acetaat op 10 12 g.

De meeste schrijvers geven geen bepaalde dosis lethalis op, doch vermelden de uitersten van v. Hasselt en van Böcker (die haar op 30—60 g. stelde; en enkele er tusschen gelegen getallen; het meerendeel richt zich naar Husemann, zoodat men in foro zeer zeker niet het recht heeft zich bij hen aan te sluiten, die als dosis lethalis slechts een onderdeel van een gram of enkfile grammen aannemen.

In ieder geval is de dosis lethalis van gongso en teroesi niet zóó klein, dat deze stoffen heimelijk, op een der beschreven Inlandsche wijzen, iemand %n voldoende hoeveelheid kunnen toegediend wonlen om door het verwekken van een acute koperintoxïkatie hem te kunnen dooden.

Of dit mogelijk is door het verwekken van een chronische intoxikatie

(1909)' bf 438*' HandbUch d" arztl' ^hveretandigen-Tatigkeit, bd. VII, dl. I, le helft

(2) v. Hasselt, Handleiding tot de Vergiftleer, 1855, II, bl. 128.

(3) Maschka's Handb., dl. II (1882), bl. 285.

Cl Th. & A. Husemann, Handb. d. Toxikologie, 18f»2, bl. 000.

(*) 1 ii. Husemann, Handb. d. ges. Arzneimittellehre, 1874—1875, bl. 492.

(") v. .Jaksch, Nothnauel's Spec. Path. u. Ther., I (1910), bl. 200.