is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens Stokvis dit zout van alle koperzouten, welke in de geneeskunst ooit gebruikt zijn, verreweg het vergiftigst is ('j, zoo.lat de ervaring van Bouhneville voor ons bijzonder veel waarde heeft.

Dezelfde gaf aan een epileptica in 122 dagen 48 g. sulphas cunricomiiioniacalis; zij overleed aan acute tuberculose zonder eenig symptoom

• r 7' "at np,~ —n mi jn,L'Z7

om ' beglnnende met °'100 8- «laags en vrij snel stijgende tot

ni 't -8' P6L Waaib'' hoogstens wat k°liek en diarrhee optraden, doch

worden 7 T °f <le behandelin8 k°n maandenlang voortgezet

pp__ -g •' . ,V- eens 8edurende 45 dagen dagelijks 0,650 g. en

eens b3 g. m o maanden (8). ' ë

dit JvTr-f fu6en epil6pticus in 14 »^nden zelfs ongestraft 200 g. van dit gevaarlijke koperzout in (4).

ziin lïST'l '1'h" md <*'*" «-miomen,

, Ie nnden en dit niettegenstaande de koperzonten

j zoo tangen tijd ml,I,ree,, en zelf.i in vrij froote doeee bij denzetfden patiënt aangewend pleegden te worden (5).

S. ERVARINGEN, OPGEDAAN IN DE KOPER-INDUSTRIE BIJ MACHINISTEN e. a.

nniJn t .Tï ^ ^ <,e onderv^ding opgedaan in koper-

y // De arbeiders in dergelijke mijnen worden als het ware doortrokken

t kopei. hun zweet kleurt hun kleeren groen, hun urine maakt de

rinoirs groen, hun haren worden groen, hun beenderen zijn blauwachtig

o groenachtig zoodat men bij het verplaatsen van een kerkhof in een

ff hPt' «wTt koPermijnwerkers wonen, aan ,1e kleur direct kan herkennen

i(Z , yZ een m,Jnwerker afkomstig is of niet. De aarde om het

'v L • i!en T Z( S gr0en- En niettegenstaande al deze, speciaal in

hun bi VfStgestel,le' feit('n is ,1(' gezondheid van zulke personen goed,

"Tr ge7°fn Pn de onder hen niet grooter dan elders

aaarovei is men het tegenwoordig eens (6).

Geheel hetzelfde geldt voor ,1e arbeiden, in fedrriekm van kunstmatig

,T °°"ervin"in8"vooral "oor FransclM «ni™»

Men moet derhalve wel aannemen, dat, al wordt in dergelijke omstandigheden op don duur koper in de organen afgezet, soms zelfs in zeer

(') Stokvis, I.c., II (1895), bl. 336.

(2) Vibert, l.c., bl. 292.

(') garxieb, 1. c., bl. 361.

(4) Tn. Husemann, l.c., bl. 496.

(5) Erben, 1. c, bl. 437.

(•) Vibert, l.c, bl. 291 en Brouardel, Intoxications, bl. 235 en 238

(') Brouardel, ibidem, bl. 238; Lacassaone, l.c,, bl. 68-