is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intoxikatie vermoeden, zekerheid verkrijgt men slechts, indien chemisch, kristallographisch en physiologisch het alkalold (de alkaloïden) dezer plant in de urine (lijkdeelen), of door pharmakologisch onderzoek kenmerkende deelen der plant (zaden) worden aangetoond in den maag- of' darminhoud.

Klinisch heeft men de differentiale diagnose met intoxikatie door andere narkotica (hypnotica) te maken en met die autoïntoxikaties c.q ziekten, waarbij onverwachts, te midden van een schijnbaar volkomen gezondheid, koma kan optreden.

"\ an de narkotica komen practiscli slec hts opium (morphiitc) en alcohol in aanmerking; de laatste natuurlijk meer in het bijzonder bij Europeanen. Opium- (morphine)-intoxikatie is als regel gekenmerkt door miose, terwijl bij alcohol-intoxikatie de adem (het braaksel) hiernaar riekt. Post mortem valt af en toe bij de opium-intoxikatie op de eigenaardige reuk (en c.q. kleur) van den maaginhoud, bij de alcohol-intoxikatie alleen de alcoholreuk; op deze eigenaardigheden van de opium-intoxikatie komen wij nog terug.

Dat ook een «wan^aw-intoxikatie met koma en mydriasis kan verloopen worde hier eveneens in herinnering gebracht (bl. 237), verder dat carbolintoxikatie verloopt met koma en miose (bl. 315), doch aan de reuk naar carbol te herkennen is.

A an de spontane ziekten, welke koma verwekken, is de diabetes mellitus en de chronische induratieve nephritis te herkennen door het onderzoek der urine en de apoplexie door haar als regel plotseling optreden (ictus) en c.q. door het nablijven van hemiplegie. In doodelijk verloopen gevallen zijn de chronische induratieve nephritis en de apoplexie gemakkelijk te herkennen door de anatomische afwijkingen, waarmede zij gepaard gaan (1 >.

Aan den anderen kant zal een met enkele minuten optredende, duidelijke mydriatische werking der urine, bij indruppeling in het eene oog van een gezonden hond of kat, bij positief resultaat het vermoeden wettigen van intoxikatie door een mydriatisch narkoticum. c.q. met ketjoeboeng; een negatief resultaat heeft geen beteekenis in omgekeerden zin [Sciiauensteix (-;].

Bij het versche lijk geeft het positief uitvallen van de proef met den humor aqaeus, op bl. 149 in noot 1 vermeld, het recht, zonder nader

(") Apoplexie komt niet veelvuldig voor; op de ltfktafel zagen \vjj haar nooit bij pen Inlandsch ljjk. Op de interne polikliniek der School kwamen op 820 volwassen Europeanen 2, op 2639 volwassen Inlanders 3 en op 2326 volwassen Vreemde Oosterlingen 4 ge\allen voor; op Bl, resp. 7ti7 en 543 volwassen vrouwen van die landaarden werd geen enkel geval gezien.

C) Maschka, 1. c., II, bl. 659.

Deze proef berust op het feit, dat bjj indruppeling in liet oog reeds door een uiterst geringe hoeveelheid van het alkalold mydriasis optreedt (noot * op 1)1. 370), terwijl voor een resorptieve mydriasis een veel grootere hoeveelheid in het bloed moet ciivuleeren.