is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. CHEMISCHE ABORTIVA.

Deze worden gewoonlijk C1) per os genomen of toegediend en heeten daarom ook wel inwendige afdrijvingsmiddelen. Daar vele werken door het veroorzaken van een duidelijke, acute intoxikatie van de moeder, woiden zij ook wel toxische abortiva genoemd; komt het in die gevallen tot uitdrijving der vrucht, dan geschiedt dit in den regel, wanneer de intoxikatie haar akmes heeft bereikt of kort hierna; dit is een punt van belang voor de herkenning van de afdrijving door op deze wijze werkende abortiva.

De chemische abortiva werken, hetzij door het opwekken van weeën, hetzij door het in utero dooden van de vrucht.

Zij spelen in de Inlandsche en in de Indo-europeesche maatschappij een groote rol; menig geval van duister darmlijden berust vermoedelijk op het uitgebreide gebruik, dat van deze middelen wordt gemaakt. Er zijn vele vrouwen, die iederen keer, dat de periode een paar dagen op zich laat wachten, een of andere obat innemen; soms nemen zij zelfs regelmatig tegen het tijdstip, dat de menstruatie wordt vernacht, een of andere djainoe in. Daar een werkelijk regelmatige menstruatie een betrekkelijke zeldzaamheid is (3) en zij niet zelden af en toe wat langer uitblijft, zonder dat hiervoor altijd een reden is aan te geven, wordt al heel licht aan elk middel, zelfs het meest onschuldige, een stondendrijvende of afdrijvende werking toegeschreven; ook zonder het middel ingenomen te hebben zou de menstruatie vermoedelijk in menig geval verschenen zijn.

De invloed van eenig middel op het veroorzaken van de menstruatie, resp. ran afdrijving moet zeer skeptisch beoordeeld worden.

Na dit vooropgesteld te hebben, zullen wij de chemische 'abortiva aan een algemeene bespreking onderwerpen; later zullen wij meer in liet

bijzonder er op terugkomen.

Het staat vast, dat er op het oogenblik nog geen middel bekend is, dat in staat is in de overgroote meerderheid der gevallen, laat staan onder alle omstandigheden, met zekerheid alléén de zwangerschap af te breken, zonder tegelijkertijd ook andere verschijnselen te veroorzaken. Een werkelijk specifiek en betrouwbaar abortivum, dat in niet-toxische dosis, het gewenschte effect heeft, is onbekend. Waar dit schijnbaai wel het ge\al is, moet men derhalve in foro altijd aannemen, dat er bijzondere omstandigheden bestonden, waardoor de miskraam spontaan is opgetreden, al kan men ze niet nader aangeven; op dit punt zullen wij eveneens later terugkomen en het dan motiveeren.

(') Plantendeelen e.d. worden ook wel tot locale prikkeling van den uterus aangewend, door ze als een soort tampon in de vagina te stoppen (Stratz, De Vrouwen op Java, 1897, bl. 42); hierop zullen wij later terugkomen.

(2) Forster nam. door onderzoek van 56 gezonde vrouwen, die beweerden haar periode steeds op tijd te hebben, waar, dat de intermenstruale periode van éénzelfde, gezonde vrouw kan schommelen tusschen 28 en 46 dagen.