is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast malaria plaatsen wij den ambulanten vorm van de croupeuze pneumonie en van den typhus abdominalis (dl. II, bl. 422); in gewone gevallen wordt bij longontsteking in de heli't der gevallen de zwangerschap ontijdig afgebroken en bij typhus zelfs in 60—80 % der gevallen (').

Ten slotte noemen wij de acute nephritis. omdat deze bij gravidae vaak verloopt met uraemie, eklampsie en miskraam, waardoor al heel licht aan afdrijving gedacht kan worden (dl. II, bl. 450).

Onder de oorzaken van miskraam moeten verder worden genoemd allerlei traumata, welke in het dagelijksch leven, zonder boos opzet, niet zoo zelden tot het ontijdig eindigen van de zwangerschap leiden; zij kunnen zoowel van mechanischen als van psychisclien aard zijn.

Traumata, welke, hetzij direct hetzij indirect, den uterus treffen, kunnen er toe leiden. Als zoodanig zijn te noemen een val, dansen, paardrijden, rijden in een schokkend rijtuig, doch ook hevig braken en hoesten.

schap gedurende korteren of langeren tijd malaria hadden. Bij 19 trad ontijdige baring op (in ruim 41 °/0 der gevallen) en wel 1-maal in de 4e zwangerschapsmaand,

1' n n n n

n n » n

n n n 'e »

9" n n Ti ^ n i

zoodat vooral in de tweede helft der zwangerschap de miskraam voorkomt.

Of in alle 46 gevallen de vrouwen werklijk aan malaria leden staat niet absoluut vast; de waarschijnlijkheid is echter groot, dat althans de meerderheid eraan leed, daar malaria te Klausenburg zeer veelvuldig voorkwam en vaak als typische intermittens.

Dat in 2/s van de gevallen, malaria de zwangerschap ontijdig zou doen eindigen, is echter, naar wij meenen, niet in overeenstemming met hetgeen in de tropen, o. a. hier te lande, wordt waargenomen. Maar de litteratuur geeft ter zake geen uitsluitsel.

Het op de publicatie van Góth betrekking hebbende referaat bij v. Hofmann-Kolisko, (1. c., bl. 224, noot) is niet geheel juist; Góth liet zich niet uit over den invloed van, zelfs groote giften, chinine op de vrucht, doch op den zuigeling.

Over den invloed van chinine op de weeën spreekt hij met geen enkel woord.

('j Bij alle acute, febriele ziekten kan de hypeiihermie als zoodanig leiden tot miskraam, door verhooging van de prikkelbaarheid van de baarmoeder (dan wordt in principe een levende vrucht geboren), doch bovendien doordat de vrucht erdoor kan sterven (geboorte van een doode vrucht). Bij de acute infectie-ziekten ziet men het laatste ook wel doordat de toxienen, van uit het moederlijk bloed in dat van den foetus oveigaan of in het lichaam van de vrucht zelve worden gevormd (*); in deze gevallen wordt eveneens een doode vrucht geboren. Aan deze oorzaak heeft men b\j den ambulanten vorm dezer ziekten te denken.

De verhooging van de prikkelbaarheid van den uterus door de hyperthermie, leidende tot geringe weeën, kan maken, dat het door een anderen prikkel komt tot miskraam; bjj malaria is zij b.v. vrjj zeker af en toe toe te schrijven aan de gebruikte chinine, welke als regel niet in staat is weeën op te wekken, doch wel ze te versterken. Wy komen hierop nog terug.

Over den invloed van pneumonie, typhus en pokken op de graviditeit, zie ook O(uwehand): Tijdschr. v. Inl. Geneesk., XIII (1905), bl. 92.

O Nauwerck & Flinzek (1908) gelukte het uit de organen van een neonatus hot bact. paratyphi B te kwecken.