is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinnigheid, zoodat S. R. I. art. 33, resp. S. R. E., art. 30 Ml. II, bl. 103), moet worden toegepast, doch ook omdat het slechts schijnbaar in strijd kan zijn met de goede zeden. Sommige mannen b.v., behept met een strictura urethrae, kunnen slechts urineeren, wanneer zij tegelijkertijd aan hun penis trekken, zoodat de indruk van masturbatie kan worden gewekt.

In al dergelijke gevallen kan het, wanneer het feit in het openbaar geschiedt en wordt gezien, tot beschuldiging van openbare schending der eerbaarheid komen en is deskundige voorlichting noodig, om c. q. de onschuld, of althans de mindere strafbaarheid, resp. de ontoerekeningsvatbaarheid van den dader, vast te stellen. Het laatste behoort thuis bij den krankzinnigenarts, maar de gewone medicus mag op dit punt niet geheel onwetend zijn, omdat hij anders allicht de fout zou begaan van in bepaalde gevallen niet in overweging te geven een krankzinnigenarts als deskundige te hooren.

Het is natuurlijk, dat bij de openbare schending der eerbaarheid, als bij alle misdrijven tegen de zeden, de vraag naar de geslachtsdrift van den verdachte of van den beschuldigde zich aan ons opdringt. Daarom is het noodig, alvorens over te gaan tot een nadere bespreking van de handelingen, welke een vervolging wegens openbare schending der eerbaarheid ten gevolge kunnen hebben, de geslachtsdrift, meer in het bijzonder de bijzondere vormen, waarin zij zich kan uiten, aan een korte beschouwing te onderwerpen.

De geslachtsdrift kan ontbreken (bij geheel normale geslachtsdeelen) of abnormaal sterk zijn ontwikkeld, dan wel zij is onrolkomen ontwikkeld, d.w. z. dat de coïtus niet het eigenaardige gevoel van bevrediging verschaft, zooals onder normale omstandigheden het geval is, doch b.v. slechts wordt uitgeoefend, omdat hij voor het organisme noodig wordt geacht. Ten slotte kan de geslachtsdrift geheel abnormaal zijn.

In het algemeen heeft de opvoeding, met haar bijbrengen van gezonde moreele begrippen en met haar oefeningen in zelfbeheersching, grooten invloed op het toegeven aan de geslachtsdrift en daarmede op het bedrijven van misdrijven tegen de zeden. Met dezen factor moet dan ook steeds rekening worden gehouden, lettende op ras, stand, enz.

De aandrang tot haar bevrediging hangt bij den man samen met sterke vulling der vesiculae seminales. De coïtus geeft dan een gevoel van bevrediging, trots het gevoel van vermoeidheid, dat bij den man sterk is, doch snel verdwijnt, bij de vrouw zwak is, maar lang aanhoudt.

Voor den gerechtelijk-geneeskundige zijn de zeer sterke en de abnormale geslachtsdrift meer in het bijzonder van belang; de normale kan buiten bespreking blijven. Uit den aard der zaak moet meer uitvoerig op de geslachtsdrift bij den man worden ingegaan: hij is het, die zoo goed als uitsluitend misdrijven tegen de zeden pleegt; de vrouw vervult daarbij veelal slechts een passieve rol.