is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn zelfs gevallen bekend (uit Europa), dat een kerkelijke plechtigheid noodig is om masturbatie effect te doen hebben, andere waar de persoon een begrafenis moet zien, enz.

Fetichisten vertoonen gewoonlijk ook andere duidelijke teekenen van een gestoord zenuwleven, hetgeen lang niet zoo dikwijls gezien wordt bij de andere vormen van perverse geslachtsdrift.

Exhibitionisten zijn personen (gewoonlijk mannen), die behoefte hebben aan het vertoonen van hun genitaliën, b.v. al fietsende, waarbij het niet tot ejaculatie behoeft te komen, om hun toch voldoening te schenken. Het vertoonen der geslachtsdeelen alléén is hun echter soms niet voldoende, doch gaat gepaard met onanie e. d. handelingen.

De exhibitionisten zijn zieken, lijdende aan dementie, dementia paralytica, enz. en vertoonen veelal duidelijke teekenen van degeneratie. Hierop moet in een dergelijk geval het onderzoek dan ook worden gericht, ook waar het intellect normaal schijnt te zijn.

Na aldus een kort overzicht te hebben gegeven van de pathologische geslachtsdrift kunnen wij overgaan tot een systematische bespreking van die handelingen, welke de meest gewone aanleiding zijn tot een beschuldiging van, resp. vervolging wegens openbare schending van de eerbaarheid en waarmede de gerechtelijk-geneeskundige dan ook bekend moet zijn. Dat zij ook als aanranding der eerbaarheid voorkomen, teekenen wij hier reeds aan.

Het in het openbaar uitoefenen van den bijslaap, behoeft geen nadere bespreking; de vragen, welke zich in dergelijke gevallen kunnen voordoen, worden hierna voldoende besproken bij de verkrachting. Ook over allerlei vreemde handelingen, welke epileptici in het openbaar kunnen plegen, zooals bv. het bij een parade, ten aanschouwe van de aanwezige heeren en dames, gaan urineeren, meenen wij het stilzwijgen te kunnen bewaren; het onderzoek in zulke gevallen behoort te geschieden door den krankzinnigenarts (]).

1. PAEDERASTIE.

Paeclerastie noemt men het uitoefenen van den coïtus per anum; hij, die den coïtus uitoefent, is de actieve paeclerast, hij of zij, die hem toelaat, is de passieve paeclerast of kynede.

Paederastie als zoodanig is niet strafbaar, doch wel wanneer zij valt onder het begrip openbare schending of gewelddadige aanranding der eerbaarheid, of gepaard gaat met diefstal, doodslag, enz. Zij wordt het meest gepleegd door personen, die te veel aan Yenus hebben geofferd, 0111 in den gewonen coïtus nog genot te vinden; zelden is de oorzaak contraire geslachtsdrift, doch dan moet zij ook geheel anders worden beoordeeld.

(') Zie Tijdschr. voor Inl. Geneesk., XII (1904), bl. 1.