is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Braken, door giftige paddenstoelen ... ,,, lqr

• » :::::::::: h, 27i; 2Z

n „ nartruptuur jj ^

n „ intoxikatie in het algemeen // 126, 127 131 15l' 155

ti fj ka pas bësar t t t n-%

<i

n n ujawa ƒ// 71

n „ këlêmbak ' jjf

„ „ këtjoeboeng jj

» „ kokkel korrels jj

n » koperzouten II 274 279

» „ kwikzouten ' ~ jj .^q',

n ff lada hitam III ro

n ff lameh arenj ' ' ' jjj ^

ft „ mangga batjang j III 12

ff „ melk bij uierziekte jjj

» „ mêroenggai ' jjj

, morphiene II, 377,' 380

ft ft nangka wolanda jjj ^()

ft „ obat tëroesi 071'

f , oleander '11 391

» „ oepas radja 11, 352' 357

rt ff patah toelang jjj ^

r „ pSrjja hoetan III W

rt „ pëtola hoetan rrr' "a

ff , phenol • • • ^

tf „ pikrotoxiene rj

ff „ riciene II 339

" rot vieesch !!!!;;; 'm\ u»

" rotte Vlsch III, 175, 176

- saffrafn III. 88

tf „ sarcolobiede jjj

tf f, scherp melksap ƒƒƒ' 74

ff „ Secale comutum ƒƒƒ' 94

- rt „ sëmangka bêlanda //ƒ 76

ff „ sikimiene jj' ^

„ skopolamiene jj .jgg

ft „ solaniene ƒ//' 8°

ft „ strychniene Jr .,-0'

, 1 ooi

n f, sublimaat jj

„ „ tjamin2 . ... III 75

tf toeba bidji jj

n •> ff pei'On / r 0Q0

ff f, vleesch doodgejaagde dieren jjj j -0

n ff zieke dieren jj j 230

» „ vuile maag ' ///' 167

11 -t wali kambing ^

j, oorzaak miskraam ,n ,.T

Brand -haren II 398

ff , verkoling van lijken ƒ' 246

» -zone '.'.'.1', 114

» -zoom 117

Brandewijn. inmaken op jjj ^-g

Brasslea nigra ni, 86