is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwel een groot gedeelte van het mogelijk aanwezige zink dat door het colloïdale neerslag van ijzerhydroxyde in de precipitatie wordt meegesleept. Het is daarom niet aanbevelenswaardig en terecht in de Ed. IV vervallen. Aangezien evenwel eventueel ontstaan Berlijnsch blauw uren lang in colloïdale oplossing blijft, kan het de beoordeeling op zink niet in hooge mate storen.

De reactie op ammonia met nessler's reagens is door de Ed. IV in een verbeterden vorm gebracht, waardoor men na de behandeling (in een fleschje) met natronloog en natriumcarbonaat, die noodig is ter verwijdering van aardalkaliën (Ca, Mg) in de gelegenheid is om van de genomen 150 cM3. gemakkelijk 100 cM3. heldere vloeistof af te schenken, zoo noodig met behulp van een trechter waarin een propje glaswol (geen filtreerpapier of watten !). De proef met nessler's reagens heeft, zooals bekend is, eene buitengewoon groote gevoeligheid (gemakkelijk geeft nog 1 mG. NH3 per Liter een oranjekleuring), doch ik behoef er zeker evenmin aan te herinneren dat de beteekenis van het aantoonen van sporen ammonia in gewoon water veel minder wordt geacht dan vroeger. 2)

De grensreactie op organische stof en andere oxydabele stoffen, is in uitvoering dezelfde gebleven, in gevoeligheid bij Aqua communis even groot, bij Aqua (dest.) twee maal gestrenger geworden, want hier wordt nu slechts ontkleuring van 0,5 cM3. 1/ioo N. kaliumpermanganaat toegestaan; in de Ed. III van 5 dr. der opl. 1 : 1000, d. i. bijna 1 cM3. 1jlQ0 N. Bij Aqua communis is de hoeveelheid permangaat (nu 4 cM3. 1/1qq M.) en de kooktijd van 3 minuten gehandhaafd. Men meene evenwel niet dat op deze wijze alle organische stof in het water geoxydeerd wordt. Daartoe is eene grootere overmaat permanganaat en langere kooktijd noodig en dit verklaart dat water met een permanganaat cijfer van 20 bij de bepaling naar kubel-gurtner ("de offlcieele methode der „Vereinbarungen"), toch bij deze grensreactie geen totale ontkleuring behoeft te geven, hoewel bij het intreden daarvan toch nog slechts ongeveer eene hoeveelheid permanganaat van 12,5 mG. per Liter verbruikt zou zijn. Dit verkleint natuurlijk wel eenigszins de beteekenis van deze proef als grensreactie. Ik kom daarop straks terug.

Boven behandelde eischen van zuiverheid zijn in qualitatief opzicht, voor de beide watersoorten gemeenschappelijk.

De afzonderlijke eischen, die de Ph. aan Aqua destillata stelt,

2) Zie hierover o. a. j. w. de waal, Pharm. Weekll. 1906, bl. 815,

waar meer literatuur over deze questie wordt aangegeven. Een minder gevoelige reactie op ammonia in drinkwater, zou in dit verband misschien meer beteekenis krijgen. Een zoodanige die gaat tot 2 mG. NHs per Liter is aangegeven door trillat (Ghem. Gentr. 1905, i, 832) en berust op de vorming van het zwarte joodstikstof bij gelijktijdige toevoeging van kaliumjodide en alkalihypochloriet aan het water.