is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor andere, ons thans nog vooruitzijnde landen niet zal behoeven onder te doen.

Maar daartoe is in de allereerste plaats noodig, dat men de werktuigen, noodig voor het produceeren kent, en rationeel weet toe te passen.

En ook hierin zijn we in ons land nog ten achteren.

En dan hebhen we hier niet het oog op enkelen, die als pioniers in dezen beschouwd mogen worden, wier inrichting weinig te wenschen overlaat, wier personeel vertrouwd is met het bedienen der moderne werktuigmachines, doch op de groote massa, die de moderne werktuigmachines óf in het geheel niet, óf slechts zeer oppervlakkig kennen.

We hebben hier in het bijzonder het oog op de fraismachines, werktuigen, die in ons land in de meeste fabrieken nog geheel ontbreken, terwijl elders een groot percentage der werkzaamheden op deze machines wordt ten uitvoer gebracht.

Onbekendheid met de wijze van werken, niet het practische nut, de economie der fraismachines, is hiervan de oorzaak.

De bedoeling van dit werk is daarom de fraismachine grondig te doen leeren kennen, in haar diverse constructies, haar gereedschappen, en den lezer met het werken op de fraismachine nader bekend te maken, om de fraismachine, bij velen thans nog een tamelijk onbekend werktuig, te maken tot een goede bekende.

Wij wenschen ons te bepalen tot een uiteenzetting van de constructie en het gebruik van deze machines en haar gereedschappen.

De fraismachine giondig te kennen, een helder inzicht te hebben in dit type machine, waarvan ons de bediening kan worden toevertrouwd, en met deze machine te verrichten, wat er werkelijk mee te bereiken is, de productie, zoowel als de kwaliteit der te vervaardigen werkstukken tot een maximum te brengen, is zoowel in het belang van den eigenaar als van den gebruiker der machine.

Het is mijn wensch, dat ook dit werk moge bijdragen tot bevordering der Nederlandsche industrie.

Ten slotte mijn dank aan de vele buitenlandsche fabrikanten, die mij welwillend de noodige inlichtingen, teekeningen en afbeeldingen verschaften.

1). DE VRIES.