is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1744—74

Orlean8 !1) en roué-ministers en kardinalen van zijn luister beroofd, toch nog daar aTe klh{ er "el » "««

v /a' 4™iGt die ^er"'ezenliJkte idealen ziet het er al zeer treurig uit. De kerkje ten tijde van haar grootsten bloei, vóór zevenhonderd jaren, een keizer drie daeeii ang in de sneeuw barrevoets en in een boetehemd kon laten wachten (2) is sed°ert eeuwen in verval en zelfs genoodzaakt, haar oude bedoelingen en vijandelijkheden

1 nilips vax Oeleans, de Regent.

ix vergeten en zich met het koningschap te vereenigen, blijde, dat zij haar van ouderdom verzwakt lichaam op diens jeugdiger kracht kon steunen : en van nu af zullen beide samen staan en vallen. Wel is waar zit de Sorbonne (3) nog in haar oude verblijf, maar zij mompelt slechts onbeduidende taal en bestuurt liet geweten der menschen niet meer; neen, niet de Sovbonne, encyclopedieën, philosophie en wie weet welk nameloos, ontelbaar heir van altijd bereidvaardige schrijvers, poëten, zangers, tooneelspelers, vervaardigers van twist- en vlugschriften, die zijn het, welke thans de geestelijke heerschappij der wereld voeren. De wereldlijke heerschappij is ook verloren gegaan ol in dezelfde gemengde handen geraakt. Over wie heeft de koning (de man, die

liffÏ1 _ ook" 1) 1»/? v»

ïïfJL?,ecft en sukke"TOort'

De adel heeft eveneens bijna opgehouden te leiden of te misleiden en is even als zijn heer en meester niet veel meer dan een blinkende figuur De tijd waarin

h hh H T T T1"!? of hun koninS slachtten, is lang voorbij; sedert eeuwen e en e werkende handen, door den koning beschermd en aangemoedigd ommuurde steden gebouwd (o) waarin zij leven voor hunne beroepsbezigheden en niTdu^n dat roofridders hen uitplunderen, maar galgen hebben opgericht om deze af te schrikken. Sedert den tijd der Fronde (6) heeft de edelman1 het slagzwaard met den hof-

van allerlei uTtspattfngen^"5 ^ minder->ariSheid ™ ^wijk XV regent was en het voorbeeld gaf (2) Hendrik IV te Canossa (1077).

U) V?°ral 111 fe Middeleeuwen, beroemde theologische faculteit van Parijn 4 Memoires sur la vie privée de Marik Antoinette par Mad. Campas Pariü 1827 ,1 1? 5) In Frankrijk vooral sinds de eerste helft der 12de eeuw ' '

(6) De oorlog der Fronde (1648-53) was de laatste strijd van den adel tegen he, absolutistische