is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1787

schaften dan is de koninklijke macht zoo goed als gestorven, gestorven aan den zekersten, ellendigsten dood, den dood door verval van krachten. Wie waagt, wint; zonder ^\ag( n is ieeds alles verloren ! Daarvoor t overige in belangrijke ondernemingen eene list dikwerf goede diensten bewezen heeft, kondigt Zijne Majesteit tegen den 19den November aanstaande een «koninklijke jacht" aan, en allen, die zulks aangaat, brengen vol vreugde hun tuig in gereedheid.

Ja, een koninklijke jacht, maar op tweebeenig, vederloos wild! Tegen elf uur des morgens, op dien koninklijken jachtdag, 19 November 1787, stoort onverwachts het geschetter der trompetten, liet gedruisch van wagens en paarden, den zetel der gerechtigheid, want ziet ! Zijne Majesteit, benevens de zegelbewaarder Lamoignon, pairs en ?Hg' 1S tornen om eene -koninklijke zitting te houden en edicten te registreeren. elk ecne verandering sedert.Lodewijk XIV hier gelaarsd en gespoord binnentrad, en

Buitengewone zitting ten paleize, gehouden boor Lodewijk xvi op i9 November i787.

met de zweep in de hand, met een Olympischen blik, dien niemand waagde te trotseeren

"Sl M -wel8jaagdèa.s™s:

hij en ^ "Kl " ~ = "

Middelerwijl is men in behoorlijke, ceremonieele bewoordingen van 's konines ver angen onderricht geworden. Zijne Majesteit begeert twee edicten het eene ter eman S1" Pr0,CSI»ntM', ,hel M het sluiten van een suoceiieve leênii/ "

'ichten wórtt' hl,"5 eClr°"W° ^bewaarder Umoigkox nader zal toe-

'3 tas s;:-

vereeefs gesproken en met toezegging van Staten-Generaal gesloten heeft, - de sfe;1) Dii.ai re, VI, 306. Zie evenwel noot 3 op pag. 18.