is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prometheus (1) onder hen geweest ware; zonder gevolg, nu er geen zoodanige was! Stellen wij ons verder voor, hoe zij daar in de Manége onder onstuimige debatten, — want de zittingen zijn soms »schandaleusen niet minder dan drie redenaars worden te gelijkertijd op het spreekgestoelte gezien — de langzaam voortgaande maanden doorbrengen.

Taai, dogmatisch, lang van adem is de abbé Maury, Ciceroniaansch-pathetisch Cazai.ès. Scherpsnijdend schittert op de andere zijde de jonge Barnave, alle drogredenen verfoeiende, die hij als met een scherpe Damascener kling doorhakt, zonder zich te storen aan hetgeen hij te gelijk daarmee vernielt. Eenvoudig ziet gij er uit, o krachtige Pétion, van Hollandschen lichaamsbouw; doch zoo gij al krachtig zijt, scherpzinnig zijt

J. G. Tuovret. J. P. Rabaut de St.-Étienxe.

ge niet. Ook uw toon, ofschoon gij levendiger zijt, is niet bezielend, strijdzuchtige Rabaut! Met een onuitsprekelijke zelftevredenheid snoeft de groote Sieyès, in zijn eigen oogen de grootste; gij rnoogt zeggen wat gij wilt over zijne constitutie, gij moogt die bedillen, maar verbeteren kunt gij die met geene mogelijkheid. Is niet de staatkunde eone wetenschap, die hij grondig bestudeerd heeft? De beide militaire Lametu's, koelbloedig en langzaam van aard, ontwaren wij, met hun voornaam of spotachtig lachje; wanneer het roode boek voor den dag komt, zullen zij ridderlijk het pensioen hunner moeder terugbetalen, ridderlijk zullen zij zich met wonden bedekken in tweegevechten. Ook zit daar een markies Toulonueox, wien wij nog voor zijne pen danken; in stoïcijnscii peinzende stemming, meestal zwijgende, neemt hij aan, wat het noodlot biedt. Tiioi ret en het parlementslid Duport leveren stapels wetsverbeteringen, vrijzinnig in den geest

1) In de Grieksche mythologie e n iler Titanen, die na eerst Zeus ten troon verheven te hebben, later zich tegen hem verzette, waarvoor hij tot straf aan een rots werd vastgebonden en een arend gestadig zijn lever afbeet, die des nachts weder aangroeide. Door Herakles werd Prometheus bevrijd.

II 2