is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Het Journalisme.

Wat liet oonstitutionalisme met zijn nationale gardes betreft, liet doet al wat liet kan, en heeft genoeg te doen; als altijd moet liet, met de eene liand vriendelijk wenkende, liet patriottisme beteugelen, en de andere gebald houden om de royalistische samenzweerders te bedreigen. Een uiterst netelige zaak, die takt vereischt.

Zoo moet de volksvriend Marat, om een bevel tot inhechtenisneming, pi'tse de corps te ontgaan, zich heden schuilhouden, en morgen laat men hem weer vrij rondgaan, en moedigt hem zelfs aan als eene soort van speurhond, wiens geblaf van dienst kan zijn. (1) De president (2) Danton verklaart, niet eene stem die luide weergalmt, in de openbare vergadering, dat het in een geval als dat van Marat geoorloofd is, geweld met geweld te keer te gaan. (3) Daarop bedreigt het Chatelet ook Danton met een bevel tot inhechtenisneming; doch wie zal het wagen dat ten uitvoer te leggen, daar het geheele district der Cordeliers voor hem optreedt, welke gerechtsdienaar zou de hand aan hem durven leggen? Bij nog twee andere gelegenheden slingert het Chatelet zijne bevelen, maar beide keeren te vergeefs; het Chatelet kan zich niet van hem meester maken, en zonder gevangen genomen te zijn, zal hij, al moet hij ook een tijdlang de vlucht nemen, het Chatelet zelf gekerkerd zien.

Middelerwijl zijn het stadsbestuur en Brissot (1) reeds ver gevorderd met hun stedelijke constitutie. De zestig districten zullen in achtenveertig sectiën (wijken) veranderd worden; velerlei zaken zullen geregeld worden, en Pa>-ijs zal zijne constitutie hebben. Eene constitutie, die geheel op het kiesrecht steunt, zoo als de grondslag van den geheelen Franschen staat zal en moet zijn. Doch er is één noodlottig beginsel ingeslopen, dat van het zoogenaamde act/re burgerrecht, citoyen aciif. Niemand, die niet de mare d'argent, of een jaarlijksche belasting betaalt, die gelijk staat met een arbeidsloon van drie dagen, zal iets anders dan een passief burger zijn; dezulke heeft geen stem, al ware hij ook het geheele jaar door werkzaam met den voorhamer of de wouden vellende bijl! Ongehoord! roepen de- patriottische dagbladen. .Ia waarlijk, mijn patriottische vrienden, wanneer vrijheid, het verlangen en het gebed van alle menschenzielen, het recht beteekent, om zijn vijftigduizendste gedeelte van een nieuwen tongestrijder in de nationale twistclub te zenden: dan voorzeker, t is Gode geklaagd! heeft men u onrechtvaardig behandeld. O, wanneer er in het nationale Palater, gelijk de Afrikanen het noemen, zulk eene zaligheid is, welke dwingeland zou dan eer Adamszoon daarvan willen uitsluiten? Ja, zou men ook niet een vrouwen-parlement kunnen hebben, met gegil van de oppositie-banken en eerbare leden die stuiptrekkende naar buiten gebracht worden ? \ oor een kinder-parlement wilde ik ook gaarne mijne toestemming geven, en zelfs voor nog minder, zoo gij het wenscht. Geliefde broeders! De vrijheid, vrees ik, is werkelijk van den hemel, gelijk de oude wijzen zeiden. Waar ter aarde meent het verlichte publiek, dat een kleine, wakkere

(1) Marat ontleende den bijnaam «volksvriend" aan zijn dagblad «l'Ami ilupciijtJe. Wegens zijne heftige woorden tegen Mirabeau.Necker, Lafavette en anderen, beval de nationale vergadering m Januari 17'JO zijne arrestatie en, zooals de officiëele term luidt, "lc décréta de prise de corps.

(2) Zie pag. 286, deel I. , .

(3) Danton had Marat eerst eene schuilplaats verschaft bij de actrice Fleury, maar later vluchtte hij naar Yersailles, waar hij bij den pastoor Bassal een asyl vond.

(4) Zie pag. 18.