is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, ware de hoogste uitvoerende bewindsman, al ware het ook in een van die

„ner®ï Z g°pakt; 'far eerst veil'g tot hen overgebracht! Het zonderlingste an alles echter is, dat het patriottisme, hetzij nu dat het op goed geluk af blaft of door een instinct van bovennatuurlijke scherpzinnigheid geleid wordt, ditmaal

ZRot,,,?VT f 0™\ie/°'n[et over blaft. De geheime brief wisseling

an Boulle, die later in het licht gegeven werd, levert daarvan het bewijs.

Ja, het valt niet te loochenen, en is voor allen zichtbaar, dat mesdames des konings tantes, toebereidselen maken om te vertrekken, dat zij reispassen van het ministerie, een veilig geleide van het stedelijk bestuur verzoeken, waartegen Marat iedereen waarschuwt op zijne hoede te zijn. Deze oude béguines zullen geld, ja den t,Jh ^ . medenemen «daar zij sedert eenigen tijd een vreemd kind opgevoed e ben dat zij, m zijne plaats achter willen laten." Bovendien dienen zij als een

van nrf fï T , gl® W6rpt °m tö Z'en ll0e de Wind Waait. eene SOOrt

de'iegei' e men aat,Vliegen' om zeker te zijn of de groote papieren vlieger, de \lucht aes konings, wel zal opgaan.

°»der, dez!_ verontrustende omstandigheden verloochent liet patriottisme zich in g ™ " stedelijk bestuur zendt naar den koning, de sectiën zenden naar

het stedelijk bestuur, de liooge nationale vergadering zal zich weldra roeren. Mide er wijl zyn op den 19,e" Februari 1791 mesdames, die Belle vue en Versailles in alle stilte hebben verlaten werkelijk vertrokken! Naar Rome, naar het schijnt, of men niet waai*heen. Zij reizen met gecontrasigneerde koninklijke reispassen, en hetgeen van nog meer belang is, met een behoorlijk geleide. De patriottische maire van liet dorp Aoret zocht haar tegen te houden, maar de flinke Louis de Narbonne, (1) een liarer

£ :ri'iIenaV,n ,gal°P weg' ku'am weldra met dertig dragonders terug, en verloste aar gelukkig uit liet gevaar. Eu zoo vervolgen de arme, oude vrouwen haren weg, tot

ontsteltenis van Parijs en geheel Frankrijk, welks zenuw-prikkelbaarheid uitermate

da°on 13Jf 01!; , IG, Z0U ,anderS de arme Loüue en Graille> (2) in haar oude dag n, waarin zelfs het keuvelen, daar het slechts over verschrikkingen en gruwelen

oop , geen genot meer baart, en men niet eens in vrede zijn orthodoxen biechtvader kan

haai mocht vTren?" lia3r Verhinderen ,e gaan' werwaarts hoop op eenigen troost

Zij reizen verder, de arme, oude vrouwen, met wie ieder gevoelig hart medelijden moet hebben, zij reizen verder met hartkloppingen en nauwelijks onderdrukte angstkreten, terwijl geheel Frankrijk met luiden, niet onderdrukten schrik om haar henen schreeuwt en kakelt, zulk een weerkeerig wantrouwen heerscht er onder de menschen.

e Amay le Duc, meer dan halverwege de grenzen, vatten een patriottisch plaatselijk bestuur en bevolking nog eenmaal moed om haar aan te houden ; Louis de Narbonne moet thans naar Parijs terug en de nationale vergadering om raad vragen. Niet zonder moeite antwoordt deze, dat mesdames hare reis mogen voortzetten. (3) Daarop verheft zich I ar ijs erger dan ooit met een schier razend geschreeuw. In de Tuileriëèn en omstreken zijn drommen van mannen en vrouwen, terwijl de nationale vergadering over deze gewichtigste aller vragen beraadslaagt; tegen den avond heeft men Lafayette

en gin. Was te Colomo in het hertogdom Parma geboren

AdehiMe HHhoilwi'1 f♦ J'> "fr ■ rankriJk mot z|in moeder, die hofdame was van prinses

te Parijs terug, fn December'"m'l werdTü'minder van' OorlogTn' bleef^ditlof l^Maart ml^In

was eerst in 1801 in Frankr«k teru- Na "«W

(2) Zie pag. 28, deel I.

zich(uitd?ukt.SChUnt dat he' Vertrck Van "Mesdames" wel een soort proefvlieger was, zooals Carlyle lnd Ivnn0HoI,?ri-eS-Van CamPan' "• Pa?- 133, is waarlijk het volgende te lezen: ,Ik (madame Camnanï