is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerbiedig zwijgen ten afscheid, de koninklijke handen wenken hem een sprakeloozen, onuitsprekelijken dank toe, en de berline van de barones de Korff rolt met Frankrijk's koningschap weg, voor hoe lang zullen wij zien. De flinke Fersen jaagt ter zijde af naar het Noorden, naar Bougret, waar hij zijn Duitschen koetsier met het rijtuig op hem wachtende vindt, rent daarna weg en rijdt onopgemerkt de wijde wereld in. (1) Een wakker, bedrijvig man; wat hij ondernomen had te doen, is flink en gelukkig volvoerd, En zoo is dan Frankrijk's koningschap werkelijk gevlucht! Het vlucht en rijdt dezen kostbaren nacht, den kortsten van het jaar. De barones de Korff is eigenlijk mevrouw de Tourzel, de gouvernante der koninklijke kinderen, degene die vermomd met de vermomde twee kleinen kwam, met den kleinen dauphin en met de kleine Madame royale, de laatste lang naderhand als hertogin van Angoulème (2) bekend. De kamenier van de barones de Korff is de koningin met den gypsy-hoed. De koninklijke persoon met den ronden hoed en de pruik is voor 't oogenblik kamerdienaar. De andere

Madame Elisabeth.

gesluierde dame, compagnon de voyage gelijk zij heet, is de goede zuster Elisabeth, die reeds lang, sedert den vrouwenopstand, gezworen heeft, dat slechts de dood hen van elkaar zou scheiden. En zoo rijden zij niet al te onstuimig door het bosch van Bondy — over een Rubicon in hun eigene geschiedenis en die van Frankrijk.

Gewichtig: ofschoon de toekomst geheel onbestemd is! Wanneer men Bouillé bereikt? W anneer men hem eens niet bereikt? O Lodewijk! en dat alles om u henen is de groote, sluimerende aarde (en boven u de groote wakende hemel), het sluimerende

1) \olgens Fontanges 'Mémoires de Weber) ging de graaf naar Parijs terug en, na zich in den vroegen ochtend overtuigd te hebben, dat het vertrek nog niet bekend was, zou hij zich naar Brussel begeven hebben.

(2) Later gehuwd met den hertog van Angoulème, oudsten zoon van den graaf van Artois en na 1824, toen zijn vader als Karei X den troon beklom, dauphin van Frankrijk.