is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blaasmuziek liet gebulder der kanonnen, onder de juichende kreten der menigte • en daarmede is het eerste bedrijf dezer plechtigheid besloten.

Daarop volgen optochten langs de Boulevards: afgevaardigden of beambten door een lang, ondeelbaar driekleurig lint te zaam verbonden ; gewone «leden van den souverem die verward door elkaar loopen, met de werktuigen en zinnebeelden van hun beroep. Daaronder ontwaren wij een ploeg, waarop de oude üAucis en Philemon (1) gezeten zijn, voortgetrokken door hunne kinderen. Een veelstemmige harmonie en dissonanten vervullen de lucht. Door niet weinig zegebogen heen, aan den voet van den eersten, onderscheidt men — wie denkt gij ?

(e heldinnen van den vrouwenopstand. Stevige marktvrouwen (Théroigne is, vreest men, helaas, te ongesteld om tegenwoordig te zijn (2) zitten met eikentakken en een driekleurig tooisel, vast op hare kanonnen. De schoone HÉrault houdt vol bewondering voor haar stil, en richt vleiende woorden tot haar. Daarop rijzen zij op en mengen zich onder de menigte.

En nu, ziet, welk een ander verheven standbeeld verheft zich ginds op de (ace de la révoluhon, in lijnwaad gehuld, maar dat snel door middel van takels en strikken weggetrokken wordt? Het standbeeld der Vrijheid! Ook dit is van gips, in de hoop dat het eenmaal van metaal zal worden, en staat waar vroeger de tyran Lodewijic XV gestaan heeft. -Drieduizend vogels" worden in de wereld gelaten met briefjes om hun hals: Wij zijn vrij, volgt ons na. Al wat van royalistische en ci-devant prullen bijeengebracht kan worden, wordt als ofler verbrand de schoone Herault treedt nogmaals als priester oratorisch op en er worden Jieidensche gebeden uitgestort.

En daarop gaat liet verder de rivier over, waar een nieuw ontzaglijk standbeeld zich verheft, een ontzettende gipsberg. (3) Dat standbeeld moet het volk in de gestalte van Hercules voorstellen met opgeheven, alles bedwingenden knods. Aan zijne voeten ligt de veelhoofdige draak van het Girondijnsche federalisme, die uit een stinkend moeras oprijst, en HÉrault moet op nieuw spreken. Om met te spreken van het Maartveld, en van het altaar des vaderlands daar met de u™ van verslagen verdedigers, en van zulk een uitbarsten, gesticuleeren en peruretren, at Herault s lippen wit moeten worden en de tong aan liet verhemelte kleeft. (4)

1 en zes ure kan eindelijk de vermoeide president, kan het Parijsche patriottisme, een iegelijk zoo goed het ga, zich aan een maaltijd vereenigen, en met overvloeienden beker of schuimende glazen den nieuwen en nieuwsten tijdkring verwelkomen. Inderdaad zal Romme's kalender niet weldra gereed zijn? Van alle huizen wapperen kleine driekleurige vaandels; de vlaggestok is een piek, met eene vrijheidsmuts erop Aan alle huizen want geen waarachtig patriot wil voor den ander onderdoen, staan de woorden gedrukt: ééne en ondeelbare republiek, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, of de Dood.

Wat den nieuwen almanak betreft, wij kunnen hier beter dan elders zeggen, dat speculeerende koppen reeds lang door de ongelijkheden en ongerijmdheden van den ouden kalender getroffen waren, en dat het maken van een nieuwen almanak sedert lang zoo goed als besloten was. MarÉchal (5) de atheïst stelde voor bijna tien jaren een nieuwen almanak voor, die ten minste vrij van bijgeloof zou wezen, tn ( ion zou het Parijsche stadsbestuur ook, bij gebrek van beter, aannemen. In

(1) Uit do Grieksche sagenwereld.

(2) Zie pag. 102.

(3) Op de Plaee des Invalides.

(4) Choix des rapports, XII, 432—442.

17 *■"' S.v'v:l'n -Maréchal (1,50—1805), geboren te Parijs, was oen vruchtbaar schrijver. In zijn

Aimanac/i des honnétes geus, plaatste hij Christus naast Spinoza en Ninon. Hij word om dit werkU788> in Je gevangenis gezet.