is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen, al ware het die van den sergeant-drilmeester! Beter de gedisciplineerde bajonet, dan de ongedisciplineerde guillotine, onberekenbaar gelijk de wind! Hoe het sansculottisme, zich in doodssmarten wringende, twee- ja zelfs driemaal beproefde zicli weer op te richten, maar terstond weer neergeveld werd, en eindelijk den laatsten adezn uitblies en zich niet meer verroerde, dat moeten wij thans nog op behoorlijken afstand en met behoorlijke beknoptheid beschouwen, en dan, o lezer! moed, ik zie land!

Twee van de eerste handelingen van de Conventie, zeer natuurlijke handelingen voor baar na dezen Thermidor, moeten wij hier bijzonder vermelden. De eerste is de vernieuwing van de besturende comités. Zoowel in de Süreté générale

Invrijheidstelling van de verdachten.

als in het Salut public moeten de door de guillotine veroorzaakte gapingen noodzakelijk aangevuld worden; men doet zulks natuurlijk met Tallien's, Fréron's, de zegevierende helden van Thermidor. Nog doelmatiger wordt er bepaald, dat de comités van nu aan, zoo als de wet bepaalt, niet slechts in naam, maar in der daad van tijd tot tijd vernieuwd en veranderd zullen worden; het vierde gedeelte treedt maandelijks af. (1) De Conventie wil niet langer zuchten onder de dwingelandij van de comités, onder den schrik voor den dood, maar een vrije Conventie zijn, vrij haar eigen oordeel en de macht der openbare meening volgen. Niet minder

(l1 In het comité de salut public werden o. a. gekozen Tallien, Bréard, Eschasseriaux, Treilhard, Thuriot, Laloi. Bovendien werden de beide comités meer onafhankelijk van elkaar gemaakt; aan het »Salut" werden de militaire en diplomatieke zaken, aan de «Sureté" werd de hooge politie opgedragen. Collot dHerbois en Billaud-Varennes namen spoedig hun ontslag als leden van het «Salut, te-wijl Barre re door het lot er uitviel.