is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de begrafenis voer niemand meer toegankelijk. In een kapel onderhielden priesters, verwanten of vrienden op vaste tijden een doodendienst, bestaande in het brengen van offeranden en geschenken, den doode welgevallig, zijn aandenken ter eere.

De graven zijn de oudst overgebleven bouwwerken der Egyptische kunst. Ilnn stichting gaat tot de eerste dynastieën der monarchie terug. In de omgeving van Kairo, ter plaatse van het vroegere Memphis, ook in de nabijheid van Thebe en elders, zijn talrijke overblijfselen van de begraafplaatsen der oude hoofdsteden aanwezig. Gewoonlijk werden deze Xekropolen aan den rand der

dorre woestijn aangelegd, een plaats in alle opzichten doelmatig. Daar toch waren ze veilig tegen de overstroomingen van den Nijl, en namen zij geen kostbaren akkergrond in beslag. Naar gelang van stand en vermogen werd het graf ingericht. De fellah werd na primitieve balseming in het zand begraven. De vermogenden en aanzienlijken bereidden zich graven van baksteen en gehouwen steen (fig. '2) in den vorm van een kleine afgeknotte pyramide (Mastaba) of hakten zich grafkamers (hypogeeën) in de rotswanden

ffig. 5. Plattegrond en doorsnede.

van den bergketen, al naar de gesteldheid van den bodem het aangaf. Het koningschap bouwde zich in den eersten tijd. als symbool zijner groote beteekenis, de Pyramide. Om deze heen legerden zich de graven der voornamen, hetzij willekeurig, hetzij regelmatig (fig. f>).

Hoewrel in uitgebreidheid verschillend, was de indeeling der Egyptische graven voor alle gelijk: één of meer kapellen of ruimten voor den doodendienst en een graf ter opname van de mummie, welke in een symbolisch versierde sarcophaag van hout of graniet werd geplaatst. Het graf was een verborgen ruimte diep in den grond en veelal door een schacht in verbinding met de kapel. Vooral de rotsgraven waaraan veel zorg is besteed, zijn voor de bouwkunst belangrijk, omdat zij hare oudste ontwikkeling toelichten. Hun versiering doet een navolging van houttechniek zien uit stijlen en liggers saamgesteld (fig. 3).