is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oprijzende torens of bastions. Een strak, rechthoekig lijn verband belieerscht haar hoofdomtrekken in plan en opstand. Aanleg, opbouw, hoofdvorm en onderdeelen zijn aldus uit de techniek van het materiaal voortgekomen. De vorm van den baksteen heeft ze bepaald.

Spaarzaam dan, zijn de details der gevels. Hier geen algeheele overdekking met symbolische figuurtafereelen en beeldschrift, zooals bij den Egyptischen tempelmuur. De liooge, vertikale muurvelden vlak, grootendeels onversierd. zijn enkel onderbroken door strakke, rechthoekige insnijdingen, regelmatig verdeeld en al¬

tijd door rechthoekig overkragende tinnen in zigzagverband bekroond (fig. 78).

Alleen degroote hoofdpoort en haar omgeving trekt in 't bijzonder de aandacht. Met haar hooge pylonen maakt zij een grootschen indruk. De plastische versiering verkrijgt hier beteekenis, in de karakteristieke dorpelwachters, die den toegang schijnen te bewaken (fig. 79). Door de vereeniging van den stieren-

Fig. 79. Dorpelwachter. of leCUA\ Cliromp, de

adelaarsvleugel en

het mot priestermuts (tiara) getooide koningshoofd als verzinnelijking van kracht, snelheid en verstand, zijn deze kolossen de symbolische vertolking van de hoogste physieke en intellectueele macht.

Monumentaal is hun aanzien, zoowel door hun groote afmeting, hun rustigen stand, als door hun strenge styleering. Musculatuur, skelet, vleugel, haardos en tiara, worden in hun strakke teekening door evenwijdige lijnen belieerscht, met juist begrip van decoratieve werking.

Zij zijn uit groote platen albast gehakt en vormen tevens een beschutting van het benedendeel der muren.

De boog van den ingang is door een archivolt van glazuursteen omlijst