is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adel van verhoudingen, zuiverheid van details (fig. 17.">), onberispelijke uitvoering stempelen In-t kleine heiligdom tot een zeer merkwaardig voorbeeld van Attiseh-Ionisehe arehiteetuur. Een schoon gebeiteld lieeldfries op donkeren Elousischen steen ter hoogte van 0,45 ^Tr., waarschijnlijk een voorstelling van den beslissenden slag tegen de Perzen te Platea, omgaf de cel la Ook de reliëfs van de marmeren borstwering als bekroning van den terrasmuur naast den burchtopgang, voorstellingen van wijding en offering, verzinnelijken de beteeken is van het monument, dat schilderachtig op den vooruitstekende!!

I" itf. 21(5. Nike-temp«*l t«' Athene (Kest.).

burchtrand staat (fig. 21 ;J). Van al deze beeldhouwwerken zijn slechts enkele schoone fragmenten bewaard gebleven.

Eindelijk werd ook het Krechtheion gebouwd (ongeveer 408 v. Clir.). Zijn stichting bcteekent de voltooiing der burcht naar de plannen van Pericles en Phidias, al valt de inwijding ook na beider dood.

Om verschillende redenen bekleedt deze Ionische tempel een bijzonder artistiek standpunt in de Attische kunst. Reeds getuigde de analyse der onderdeelen van groote verfijning (fig. 18.'5 1!).'}) en van het voortdurend streven

der Ionische kunstenaars naar afwisseling van vorm.

Ook de algeheele aanleg zelf toont aan dat de bouwmeesters van dien tijd de lastigste opgaven tot een harmonische oplossing wisten te brengen. Hier toch had men te kampen met een zeer ongunstig terrein, onregelmatig van vorm en grondslag: met de tweeledige bestemming van het heiligdom, welks ingewikkeld plan niet in alle onderdeden vaststaat, alsmede de nabijheid van een domineerend monument, het Parthenon — alle factoren die den hijzonderen aanleg en opbouw hebben bepaald (fig. 217).

Deze tempel aan de burchtgodin Athena Polias en aan Poseidon den zeegod van Attica gewijd, staat op de rots waai' volgens de sage hun strijd 0111 Attica s liey.it plaats vond. De oostelijke cella met zeszuilige portiek

') Woeiiman.v. Geschielito der Knust aller Zeiten und Völker.