is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tempels van .lupitor en Juno, waarvan thans nog slechts enkele fragmenten bestaan, is van zijn tijd.

Buiten Rome zijn, behalve de geheel verdwenen tempels te Sparta, te Pergamos, te Alexandria, te Cesarea, te ^ola. te Pano, te Naibonne, te Ij\on en Tarra"on, nog overblijfselen van tempels aanwezig te Mvlasa, te Atliem . te Vienne, te Pola en te Ancyra.

Al deze tempels aan de godin Horna en den god Augustus gewijd, zijn door dezen keizer gesticht. Vooral liet heiligdom te Ancyra (Galatië), een sierlijke zeszuilige Corinthische peripteros, kenmerkt zich door zuiverheid van details die een overwegend Griekschen invloed verraden ').

Onder Tiberius (14 j. n. Chr.) verrees de prachtvolle, marineren tempel van Castor en Pollux, welks drie ranke zuilen tut de schoonste antieke trag-

menten van het Forum behooren.

Dan zijn de marnieren zuiltronken der machtige Basilica Ulpia te Home van keizer Trajanus afkomstig, terwijl keizer Domitianus het heiligdom van Jupiter op het Capitool herl>ouwde aan welks voet reeds de Vespasianus-tempel was opgericht.

Al deze gewijde monumenten tot in de eerste eeuw van den keizertijd ontstaan, op zich zelf door grootschen aanleg, kostbare uitvoering en zuivere bewerking merkwaardig, vormen nog geen nieuw tijdperk in de geschiedenis der architectuur. Zij zijn slechts Bomeiiische varianten op (irieksche typen en missen nog een oorspronkelijke, nieuwe, grootsclie gedachte.

Van groote beteekenis voor de Romeinsche kunst wordt eerst het bouwtijdperk van keizer Hadrianus in het begin der 2e eeuw.

Machtige bouwwerken van verschillenden aard zijn door dezen vorst

nagelaten in en buiten Rome.

Behalve het ontzaglijke mausoleum aan den Tiber, en de keizer-vil la bij Ti vol i herbouwde hij in Athene het reusachtige Olympeion (fig. 201), een grootschen Corinthischen peripteraaltempel reeds in vroeg-( Jriekschen tijd aangevangen. Ook de dubbel-tempel van Venus en Roma o]> het lorum, een tienzuil igc peri] te ros, bestaande uit twee vierkante cella s met halfronde apsis in eikaars verlengde geplaatst, de zijwanden met kleine nissen en vrijstaande zuilen versierd, het geheel rijk in marnier bewerkt en door een cassettentongewelf overdekt, is door Hadrianus gebouwd.

Doch kenschetsend bovenal voor de groote vlucht der architectuur in zijn tijd is de stichting van het bekende Pantheon, een machtigen rondtempel (Rotonda), den grootsten koepelbouw der wereld, de meest eenvoudige, grootsclie

i) Zie Fiagments anticpics p&r dEspouyj P. PJcin&t, l^ncyclopuiliö d architcctiuc. Article: Augustinuin.